Bonitet fizičkih lica

Finansijska sposobnosti fizičkog lica da bude korisnik kredita kod Zapad banke testira se primjenom sljedećih kriterijuma:

  • Mjesečni prihodi klijenta moraju biti veći od njegovih mjesečnih troskova.
  • Razlika ukupnih mjesečnih prihoda i ukupnih mjesečnih troškova klijenta mora biti veća od 10% neto zarade klijenta.
  • Zbir obaveze po anuitetu kredita koji se traži i postojećih obaveza po kreditima mora biti manji od 50% ukupnih mjesecnih prihoda klijenta.
  • Iznos anuiteta kredita koji se traži mora biti manji od polovine razlike ukupnih mjesečnih prihoda i ukupnih mjesečnih troškova.
  • Ugovaranje kolaterala vrši se u skladu sa politikom banke, nezavisno od informacija koje se daju putem njenih internet stranica. Banka ima diskreciono pravo da traži kolaterale za koje autonomno bude smatrala da su odgovarajući.
  • Klijent mora zadovoljiti kriterijum kreditne sposobnosti u smislu broja dana kašnjenja u izvršenju finansijskih obaveza. Klijent zadovoljava ovaj kriterijum jedino ukoliko nema zaduženja, ili ukoliko su njegove obaveze klasifikovane kao A (dobra aktiva), B1 ili B2 (aktiva sa posebnom napomenom). Pri tome, toleriše se iznos do maksimalno EUR 100,00, ukoliko je klasifikovan u nekvalitetnu aktivu, uz uslov da se odnosi na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditnoj kartici, ukoliko su ostala potraživanja u kategoriji A ili B.

 

Ukoliko želite da štampate stranicu kalkulatorom, pritisnite prvo ikonu štampača, nakon čega u tako formiranoj stranici možete popuniti formu i dobiti rezultat.

Kredit koji se traži 
Iznos kredita
Broj mjesecih rata
Kamatna stopa (godišnja)

 

  
Mj. anuitet po novotraženom kreditu
Mjesečni prihodi 
Mjesečna neto zarada
Ostali redovni mjesečni prihodi
Mjesečni troškovi 
Mj. anuitet po novotraženom kreditu
Mj. anuitet po postojećem kreditu #1
Mj. anuitet po postojećem kreditu #2
Mj. anuitet po postojećem kreditu #3
Mj. anuitet po postojećem kreditu #4
Mj. anuitet po postojećem kreditu #5
Troškovi po osnovu sudskih odluka
Broj izdržavanih lica
Troškovi stanovanja
Izdaci za zdravstvenu zaštitu
Troškovi prevoza
Troškovi za obrazovanje
Izdaci za zabavu
Ostali redovni mjesečni troškovi
Klasifikacija rizika 
Klasifikacija rizika
Procjena boniteta 

 

  
   
Razlika ukupnih prihoda i troškova
 

Napomene

Mjesečna neto zarada – U ovo polje poterebno je unijeti iznos neto zarade ili penzije koju mjesečno primate. Iznos treba da odgovara dokumentaima na osnovu kojih se obračunava i isplaćuje zarada, bez obustava po bilo kom osnovu.

Ostali redovni mjesečni prihodi – U ovo polje treba unijeti redovne mjesečne prihode, koji se ostvaruju iz mjeseca u mjesec, po osnovu na primjer zakupa, ugovora o djelu, prihoda po osnovu kapitala (štednja, hartije od vrijednosti i slično).

Mj. anuitet po novotraženom kreditu – U ovo polje treba unijeti podatke o iznosima jednakih mjesečnih anuiteta, koji redovno dospijevaju prema planovima otplate. Ukoliko su anuiteti kvartalni, potrebno je iznos podijeliti sa 3, kod polugodišnjih anuiteta sa 6.

Broj izdržavanih lica – Polazeći od zvanišnih podataka koje periodično objavljuje Monstat, procijenjeno je da prosječni mjesečni troškovi prehrane, održavanja higijene i nabavke odjeće i obuće po jednom licu iznose minimalno EUR 150. Broj izdržavanih lica se formira na način da se za nula lica računa jedno lice, za jedno lice računaju se dva, za dva tri itd. (ovakav pristup postoji usljed pretpostavke da lice koje aplicira za kredit izdržava sebe). Ukoliko smatrate da su ovi troškovi veći, potrebno je unijeti dodatne troškove putem polja „Ostali redovni mjesečni troškovi“.

Troškovi stanovanja – U ovo polje potrebo je unijeti realne troškove stanovanja: zakup stana, troškove utrošene električne energije, vode, komunalnih usluga, poreza na imovinu i slično. Lica koja su vlasnici objekta u kojem stanuju, a koji se otplaćije putem stambenog kredita, iznos takvog kredita unose u neko od polja predviđenih za unos mjesečnih anuiteta, dok u ovo polje unese samo prethodno pomenute troškove utrošene električne energije, vode, komunalnih usluga i slično. Ukoliko ste vlasnik stana, banka procjenjuje da ovi troškovi iznose minimalnih EUR 100. Ukoliko prostorije u kojima stanujete koriste osnovom zakupa, banka procjenjuje da ovi troškovi iznose minimalnih EUR 250 mjesečno.

Izdaci za zdravstvenu zaštitu – Ukoliko postoje, u ovo polje je poterebno unijeti realne dodatne mjesečne troškove za angažovane zdravstvene usluge: troškove za nabavku medikamenata ili plaćanje medicinskih postupaka i slično.

Troškovi prevoza – U ovo polje potrebno je unijeti realne mjesečne troškove prevoza. Banka procjenjuje ove troškove na EUR 15 po jednom izdržavanom licu. Ukoliko posjedujete vozilo, realne troškove njegovog odžavanja unesite u polje „Ostali redovni mjesečni troškovi“, kao zbir ovih i drugih troškova koji nijesu posebno iskazani.

Troškovi za obrazovanje – Ukoliko postoje, u ovo polje potrebno je unijeti realne mjesečne izdatke za obrazovanje.

Izdaci za zabavu - U ovo polje potrebno je unijeti realne mjesečne izdatke za zabavu.

Ostali redovni mjesečni troškovi - U ovo polje potrebno je unijeti zbirno sve mjesečne izdatke koji nijesu prethodno iskazani na drugim mjestima.

Klasifikacija rizika - U ovo polje potrebno je unijeti podatke dobijene iz regulatornog kreditnog registra Centralbe banke Crne Gore (CBCG). Podaci se unose na način da se predstavi realna kategorija kvaliteta aktive prema klasifikaciji CBCG. Ukoliko Vam podatak nije poznat, unesite kategoriju A.