3.Koristite uslugu

Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

Klijent je dužan da proslijeđena elektronska dokumenta pripremi u u skladu sa instrukcijama banke: da ih štampa u dovoljnom broju primjeraka, da ih potpiše, ovjeri potpise i omogući sačinjavanje notarskih akata (gdje je to potrebno) i slično.  

Nakon što originalna papirna dokumenta - koja je klijent sačinio prema instrukcijama banke - budu dostavljena banci (lično, preporučenom poštom), klijent će biti obaviješten o njihovom prijemu putem elektronske pošte, kada će mu biti pružena informacija o tome da li primljena dokumenta zadovoljavaju kriterijume o kojima je banka obavijestila klijenta. 

Ukoliko su primljena dokumenta sačinjena u skladu sa datim instrukcijama, banka će pristupiti pružanju ugovorene usluge u skladu sa uslovima pravnih isntrumenata koji su kreirani između klijenta i banke na prethodno opisan način.

O svim fazama pružanja usluge klijent će biti pravovremeno i tačno obavejštavan putem elektronske pošte. 

Klijent može očekivati da će tražene usluge biti pružene u roku, prema pravilu:

  • dva radna dana banke (otvaranje računa, prijem depozita, mjenjačke operacije, dokumentarni poslovi itd.)
  • sedam radnih dana banke (krediti, bankarske garancije pravnih lica itd.).

 

Prethodno navedeni rokovi računaju se od dana prijema poruke kojom banka potvrđuje da su dokumenta kompletirana u skladu sa dostavljenim instrukcijama.