Depoziti

Depozitni proizvodi banke su krajnje fleksibilno koncipirani, sa namjerom da se odgovori specifičnim potrebama korporativnih klijenata.

Banka prihvata depozite pravnih lica u valutama EUR i USD.

Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju (avista) su depoziti kod kojih klijent ima pravo da raspolaže novčanim sredstvima u bilo koje vrijeme, pri čemu nije dužan da najavljuje banci da će povući svoja sredstva.

Raspolaganje sredstvima avista depozita vrši se ispostavljanjem platnog naloga banci, na šalteru banke ili putem aplikacije za internet bankarstvo.

Banka ne plaća kamatu na sredstva deponovana po viđenju.

Oročeni depoziti

Oročeni depozit je depozit kod koje klijent deponuje sredstva kod banke na unaprijed određeno vrijeme, dok se banka obavezuje klijentu da će mu na tako deponovana sredstva platuiti ugovorenu kamatu i vratiti glavnicu nakon isteka roka oročenja.

Banka i klijent se mogu sporazumjeti da rok oročenja bude bilo koji period duži od 6 mjeseci.

Takođe, banka i klijent se mogu sporazumjeti da banka unaprijed plati klijentu kamatu za dio perioda oročenja, u kom slučaju klijent ne može tražiti razročenje sredstava prije isteka perioda za koji mu je isplaćena kamata.

Klijenti vrše oročavanje depozita putem aplikacije za internet bankarstvo, putem stranica za pružanje podrške klijentima ili slanjem poslovnog pisma na adresu sjedišta banke (preporučeno ili putem faksa).

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita.