Faktoring

Svrha faktoringa je da se klijentu-privrednom društu omogući da dobije potrebna likvidna novčana sredstva unutar rokova plaćanja koji je ugovoren sa dužnikom.

Banka pruža usluge faktoringa na način što klijentu plaća iznos iz fakture, umanjen za faktoring diskont.

Pružanjem faktoring usluga, banka nudi klijentima niz pogodnosti:

 • Kupovina ili naplata trgovačkih faktura kod kojih su ugovoreni odloženi rokovi plaćanja.
 • Pomoć u profesionalnom praćenju stanja zaliha i potraživanja
 • Fleksibilan način optimizacije potreba za radnim kapitalom
 • Naplata potraživanja od dužnika u zemlji ili inostranstvu (kod izvoznih poslova)
 • Pokriće kreditnog rizika, proisteklog iz rizika da dužnik klijenta neće biti u stanju da o dospjelosti plati fakture u ugovorenom roku

 

Posmatrano iz ugla klijenta, glavne prednosti faktoringa su:

 • Kompetitivnost – Povećava se obim trgovine. Klijent je u stanju da svojim kupcima ponudi duže rokove plaćanja, bez poslovnog rizika po sebe.
 • Efikasnost – Umanjuju se troškovi računovodstva – teret naplate potraživanja seli se na banku.
 • Fleksibilnost – Izbjegava se konvencionalno zaduživanje kod banaka, čime se smanjuje izloženost klijenta u odnosu na finansijski sektor.
 • Rast – Povećana likvidnost je u funkciji ubrzanja obrta, što za posljedicu ima ubrzan ekonomski rast.
 • Optimizacija resursa – Mogućnost „finog podešavanja“ novčanih priliva i odliva.
 • Sigurnost – naplatu potraživanja vrši banka – pravno lice koje je specijalizovano za takav posao.