Forfetiranje

Banka nudi klijentima mogućnost otkupa faktura izvoznika sa opcijama „sa regresom“ ili „bez regresa“, uz uslov da klijent vrši izvoz u države koje su prihvatljive za banku u smislu rizika zemlje.

Na ovaj način, banka pruža mogućnost izvoznicima da u kratkom roku dođu do potrebnih likvidnih sredstava, ubrzo nakon što su izvezli robu ili uslugu.

U vezi sa poslovima forfetiranja, banka naplaćuje svoje usluge prema principu fiksne i varijabilne naknade, pri čemu se takve naknade primjenju do zaključenja svih transakcija koje proističu iz ugovorenog posla.

U tom smislu, banka dostavlja izvozniku ponudu koja između ostalog sadrži iznos diskonta faktura, broj dana finansiranja i visinu naknade.

Visina naknade predstavlja odraz bančine procjene rizika – banka nesporno preuzima rizike da će potraživanje biti naplaćeno od kupca. U načelu, takvi rizici obuhvataju:

  • politički rizik, koji je povezan sa mogućnostima da u državi uvoznika dođe do nepovoljnih političkih, ekonomskih i sličnih okolnosti
  • transferni rizik, koji je povezan sa mogućnostima da subjekti na teritoriji države uvoznika, ili sama država uvoznika, sprovede plaćanja za uvezenu robu ili uslugu, na primjer usljed moratorijuma na plaćanja usljed nedostaka deviznih sredstava i slično
  • komercijalni rizik predstavlja nesposobnost ili odsustvo namjere uvoznika ili njegovog garanta da izvrši plaćanje izvozniku prema ugovorenim uslovima
  • valutni rizik predstavlja rizik povezan sa promjenama valutnih odnosa (kurseva)
  • kamatni rizik predstavlja rizik povezan sa promjenama u kamatnim stopama banke, pri čemu se u praksi ovaj rizik gotovo uvijek prevaljuje na investitora koji drži određenu finansijsku imovinu do roka dospjeća obaveze koja je povezana sa takvom imovinom.