Krediti

Linkovi sadrže informacije o konkretnim kreditnim proizvodima.

 

Indikativnu finansijsku (kreditnu) sposobnost pravnog lica moguće je provjeriti na stranici Finansijski koeficjenti.

Krediti se odobravaju nakon zaključenja ugovora o kreditu i sa njim povezanih pravni instrumenata (osnovom kojih se konstituišu kolaterali i slično).

Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da klijentu-korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vrijeme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

Ugovorom o kreditu utvrđuje se iznos, kao i uslovi davanja, korišćenja i vraćanja kredita.

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi (ugovor je ništav ako nije zaključen u ovoj formi).

U smislu obaveza preuzetih osnovom ugovora o kreditu, klijent će biti dužan da između ostalog ispuni sljedeće novčane (finansijske) obaveze:

  • da kredit koristiti u svemu prema namjeni kredita i uslovima ugovora;
  • da uredno vrši otplatu glavnice i plaćanje kamata, u svemu prema planu otplate kredita i uslovima ugovora;
  • da otplatu obaveza nastalih iz osnova zaključenja i izvršenja ovog Ugovora vrši sljedećim redosljedom: i) troškovi; ii) zatezna kamata; iii) kamata; iv) glavnica;
  • da - za slučaj da banka deklariše nastupanje materijalno bitne povrede ugovora – prihvati obračun i izvrši plaćanje zateznih kamata, nakon što ih banka obračuna na bilo koje dospjelo novčano potraživanje; da neće - za slučaj da banka deklariše nastupanje materijalno bitne povrede ugovora - sporiti pravo banke da se neposredno naplati na teret novčanih sredstava koja klijent ima kod banke, bez obzira na iznose i uslove pod kojima su sredstva deponovana. U vezi sa prednjim, ima se smatrati da je: i) zaključenjem ugovora konstuituisana ugovorna zaloga na način što klijent-zalogodavac zalaže sva novčana sredstava koja su ili će biti deponovana kod banke-zalogopriomca; ii) zalaganje novčanih sredstava se vrši na način što se u korist banke zalažu sva novčana sredstava koja se nalaze na svim računima (transakcionim i evidencionim) koji sadrže ili ukazuju na jedinstvenu referencu matičnog broja klijenta; iii) zaključenjem ugovora zaključen ugovor o državinskoj zalozi svih novčanih sredstava koja se nalaze na svim računima (transakcionim i evidencionim) klijenta; iv) banka stiče založno pravo ne samo nad sadašnjim već i nad budućim novčanim sredstvima Klijenta; v) zaloga na novčanim sredstvima klijenta perfektuirana danom zaključenja ovog Ugovora (kako se novčana sredstva nalaze ili će se nalaziti u državini banke to se ne vrši registrovanje prijave zaloge kod Registra zaloga Crne Gore), vi) trajanje zaloge jednako trajanju konačnog roka otplate kredita; vii) za slučaj nastupanja okolnosti materijalno bitne povrede ugovora banka ovlašćena da založena novčana sredstva klijenta transferiše sa odgovarajućih računa klijenta na poseban namjenski račun na kojem će se ista sredstva držati bez okamaćenja, do pravosnažnog okončanja odgovarajućih pravnih postupaka namirenja ili realizacije kolaterala, u skladu sa pozitivnim propisima;
  • da plati naknade za odobrenje kredita;
  • da plati sve troškove proistekle iz osnova odobrenja kredita.

 

U smislu obaveza preuzetih osnovom ugovora o kreditu, klijent će biti dužan da između ostalog ispuni sljedeće nefinansijske obaveze:

  • da u razumno kratkom roku obavijesti banku o svim poremećajima u svom poslovanju koji mogu otežati ili onemogućiti uredno ispunjenje obaveza po ugovoru, posebno o: i) problemima tekuće likvidnosti i likvidnosti na duži rok; ii) neočekivanim smjenama menadžmenta; iii) utuženjima od strane trećih lica u visini koja prelazi iznos od 1% vrijednosti aktive; iv) radnjama koje imaju karakter akata prinudne naplate i konstituisanja zakonskog založnog prava nad bilo kojom imovinom klijenta, bez obzira na vrijednost imovine; v) podnošenju instrumenata naplate od strane trećih lica, bez obzira na vrijednost instrumenta; vi) drugim problemima i okolnostima, prethodno nepomenutima, koji mogu uticati na uredno ispunjenje obaveza klijenta prema banci i/ili trećim licima;
  • da obavijestiti banku o svim korporativnim (statusnim) promjenama u roku ne dužem od 5 radnih dana od dana donošenja odluka korporativnih organa klijenta koje prethode promjeni;
  • da dostavi banci sve odluke klijentovih organa korporativnog upravljanja;
  • da dostavi sve relevantne finansijske iskaze, u roku ne dužem od 8 kalendarskih dana od datuma predaje istih nadležnim državnim organima i organizacijama, pri čemu je klijent dužan da banci dostavi minimalno sljedeća dokumenta: i) mišljenje revizora; ii) bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima i bilans promjena neto imovine (kapitala), statistički aneks, bruto bilans; iii) tromjesečne (periodične) iskaze (prethodno pomenute);
  • da jednom tromjesečno dostavi relevantne dokaze o stanju poreskih obaveza.
  • da jednom tromjesečno dostavi analitiku platnog prometa ostvarenu kod drugih nosilaca platnog prometa u zemlji.
  • da do povraćaja kredita ažurno i savjesno pribavlja sve isprave, ovlašćenja i dozvole potrebne za nesmetano i zakonito obavljanje poslovne djelatnosti, bez obzira da li se isprave pribavljaju od državnih organa, organizacija, ustanova, fizičkih i pravnih lica, u zemlji ili inostranstvu;
  • da od banke traži prethodnu pisanu saglasnost za sljedeće slučajeve: i) donošenja odluke o raspolaganju imovinom veće vrijednosti, uključujući kupovinu, prodaju i/ili bilo koje opterećenje imovine u vrijednosti većoj od 1% vrijednosti aktive; ii) raspolaganja imovinom u neposlovne svrhe (bez obzira na vrijednost imovine); iii) davanja jemstva ili drugih garancija u korist trećih lica, bez obzira na formu i vrijednost jemstva ili garancije; iv) restrukturiranja klijenta (bez obzira na vrstu restrukturiranja); v) imenovanja i razrješenja člana korporativnog organa Klijenta; vi) promjene vlasništva nad Klijentom; vii) prijema ili otpuštanja zaposlenih u broju većem od 5% zaposlenih na dan zaključenja ugovora;
  • da neće sopstvenim pravnim radnjama dovesti banku u poziciju da buduća neobezbijeđena potraživanja banke iz osnova ugovora bude moguće pravno nepovoljnije tretirati u odnosu na buduća neobezbijeđena potraživanja trećih lica prema klijentu (pari passu);
  • da sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka preduzima sve neophodne mjere kako bi održao tekuću likvidnost i druge finansijske pokazatelje na nivou koji je banka objektivno utvrdila analizom finansijskih iskaza klijenta koja je prethodila zaključenju ugovora;
  • da sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka preduzima sve neophodne mjere kako bi obezbijedio zakonit obračun i isplatu zarada zaposlenima, u skladu sa pozitivnim propisima;
  • da snosi rizik promjene pozitivnih propisa do kraja otplate kredita;
  • da odmah obavijesti Banku o svim promjenama u kontakt informacijama.

 

U smislu obaveza preuzetih osnovom ugovora o kreditu, klijent je dužan da snosi troškove koji obuhvataju:

  • sve troškove tekućih i kapitalnih novčanih transfera;
  • efekte negativnih kursnih razlika;
  • sve nastale poreske obaveze;
  • sve troškove nastale u vezi sa potvrđivanjem isprave ugovora i sa njom povezanih dokumenata od strane nadležnog notara, kao i troškove povezane sa promjenom odgovarajućih evidencija – do kojih će doći na osnovu prethodno pomenutih isprava – u javnim registrima Crne Gore;
  • sve sudske i administrativne takse;
  • sve troškove nastale u vezi sa konstituisanjem kolaterala, posebno troškove osiguranja založenih stvari, potraživanja i/ili čuvanja založene stvari i/ili prava;
  • sve troškove nezavisnih procjena i vještačenja (uključujući i troškove periodičnih reprocjena);
  • sve troškove prevoda dokumenata i isprava na i sa stranog jezika na crnogorski jezik i obrnuto;
  • sve eventualne troškove sudskih, upravnih, arbitražnih i/ili drugih pravnih postupaka u zemlji i/ili inostranstvu koje bi banka bez sopstvene krivice mogla imati u vezi sa vršenjem prava koja ima po ugovoru, bez obzira na okolnost da li su troškovi nastali u vezi sa vršenjem prava banke prema klijentu i/ili trećem licu;
  • sve druge troškove, prethodno nepomenute, koji mogu nastati u vezi sa zaključenjem ili izvršenjem ugovora.

 

Banka je ovlašćena da klijentu raskine (otkaže) ugovor o kreditu pod sljedećim uslovima:

  • disponiranja sredstvima kredita suprotno namjeni kredita koja je utvrđena ugovorom i deklarisana kreditnom dokumentacijom;
  • onemogućavanja banke da vrši kontrolu namjenskog utroška kredita;
  • neredovnog i neurednog izmirenja novčanih i drugih obaveza, odnosno nastupanja materijalno bitne povrede ugovora;
  • insolventnosti klijenta;
  • prestanka postojanja pravnog subjektiviteta klijenta;
  • u slučaju neredovnog i neblagovremenog ažuriranja kreditne dokumentacije, ili u slučaju da se utvrdi da je klijent sa očiglednom namjerom prezentovao banci kreditnu dokumentaciju koja sadrži netačne ili falsifikovane podatke. Pod neblagvremenom dostavom traženih podataka i dokumenata smatra se kašnjenje u dostavljanju duže od 8 kalendarskih dana;
  • za slučaj saznanja da je klijent bez saglasnosti banke preduzeo radnje restrukturiranja;
  • za slučaj saznanja da se Klijent bez saglasnosti banke zadužio i/ili jemčio za sebe i/ili treće lice, u situaciji u kojoj ukupna vrijednost materijalnih posljedica tako preduzetih radnji prelazi 1% vrijednosti aktive;
  • za slučaj saznanja da je klijent pasivno legitimisan u sudskom ili arbitražnom sporu, ili je stranka u upravnom postupku, ili učesnik u bilo kojem drugom pravnom postupku, pri čemu ista okolnost nije bila poznata banci u trenutku zaključenja ugovora, ili je klijent takvu okolnost očigledno prikrio, pri čemu se može razložno očekivati da će klijent izgubiti sudski ili arbitražni spor, ili da će u upravnom ili drugom pravnom postuku biti donijeta odluka suprotna njegovim interesima, u situaciji u kojoj ukupna vrijednost materijalnih posljedica tako preduzetih radnji prelazi 1% vrijednosti aktive, ili da će u kaznenom postupku biti pravosnažno osuđen na visoku novčanu kaznu ili težu sankciju, ili da je protiv člana korporativnog menadžmenta klijenta biti pokrenut krivični postupak zbog sumnje da je isti izvršio kazneno djelo u direktnoj vezi sa poslovima koje obavlja kod klijenta, odnosno da je protiv klijenta biti pokrenut krivični postupak iz istih ili drugih razloga;
  • za slučaj neplaćanja naknade za odobrenje kredita;
  • za slučaj neplaćanja troškova proisteklih usljed odobrenja kredita.

 

Klijent je ovlašćen da odustane od ugovora o kreditu po zaključenju ugovora, prije nego što mu kredit bude prenijet.

Banka može bez prethodnog pribavljanja saglasnosti klijenta prodati ili na drugi način prenijeti sva ili dio prava i ovlašćenja koja ima po ugovoru na treće lice, u skladu sa pozitivnim propisima. O izvršenom ustupanju potraživanja iz osnova ugovora banka je dužna da pisanim putem obavijesti klijenta, koji od časa prijema takvog obavještenja ne smije pružiti ispunjenje dospjelih obaveza Banci već samo trećem licu na koje se potraživanje prenosi.