Platni računi

Za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija banka otvara transakcioni račun prema BBAN (Basic Bank Account Number) strukturi, čija se numerička oznaka sastoji od ukupno 18 numeričkih znakova.

Kao numerički znaci koriste se arapski brojevi. Numerička oznaka transakcionog računa sastoji se od tri dijela, i to: 570 - fiksni broj banke; broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolni broj (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u tri dijela utvrđena tim stavom, odvojena crtama, pri čemu se vodeće nule u drugom dijelu mogu izostaviti.

Kontrolni broj izračunava se za niz od 16 cifara (fiksni broj banke i broj transakcionog računa), po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97. Kontrolni broj se dobija tako što se niz od prvih 16 cifara pomnoži sa 100, dobijeni broj podijeli sa 97, a ostatak oduzme od broja 98. Dobijeni rezultat izražen sa dvije cifre predstavlja kontrolni broj. Ako nema ostatka pri dijeljenju kontrolni broj je 98.

Za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija banka otvara transakcioni račun prema IBAN (International Bank Account Number) strukturi, čija se alfanumerička oznaka sastoji od ukupno 22 alfanumerička znaka.

Alfanumerička oznaka transakcionog računa sastoji se od pet djelova, i to: kôda države (dva alfabetska znaka); kontrolnog broja za IBAN strukturu (dva numerička znaka); fiksnog broja banke (570); broja transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolnog broja (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u obliku 22 alfanumerička znaka, formirana u pet grupa od po četiri znaka i jednom grupom od dva znaka, odvojene jednim praznim poljem.

Kôd države je ME i predstavlja jedinstvenu identifikacionu oznaku za Crnu Goru, definisanu standardom ISO 3166-1. Kontrolni broj za IBAN strukturu je 25, koji je algoritamski izračunat broj prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97.

Banka otvara transakcione račune na osnovu okvirnog ugovora zaključenog sa korisnicima platnih usluga, kojim se regulišu uslovi otvaranja, vođenja i ukidanja transakcionih računa. Pri otvaranju transakcionih računa, banka utvrđuje identitet korisnika platnih usluga i sprovodi druge postupke u skladu sa propisima kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Okvirni ugovor zaključuje se na osnovu pisanog zahtjeva korisnika platnih usluga za otvaranje transakcionog računa, uz koji se podnosi propisana dokumentacija. 

Banka je dužna da izvršene platne transakcije evidentira na nivou pojedinačnog transakcionog računa korisnika platnih usluga, na način da bude obezbijeđena tačnost evidentiranih podataka.

Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih ili međunarodnih platnih transakcija koji podnosi pravno lice – rezident sadrži sljedeće podatke:

 • naziv pravnog lica
 • mjesto - sjedište, adresu i broj telefona
 • djelatnost - predmet poslovanja pravnog lica
 • matični broj pravnog lica
 • pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica.

 

Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija:

 • rješenje o registraciji - upisu u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano
 • akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano
 • izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona
 • obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima
 • akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana
 • popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje
 • akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica
 • ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
 • dokaz o uplati naknade, odnosno takse, ako su propisane
 • drugu dokumentaciju koju zahtijeva banka u skladu sa poslovnom politikom.

 

Kada je podnosilac zahtjeva lice čiji se transakcioni račun, u skladu sa zakonom, izuzima od prinudne naplate, dostavlja, pored prethodno navedene i dokumentaciju na osnovu koje dokazuje da se taj transakcioni račun izuzima od prinudne naplate.

Za otvaranje transakcionog računa za uplatu sredstava za osnivanje pravnog lica uz zahtjev se podnosi samo ugovor o osnivanju tog pravnog lica.

Korisniku platnih usluga kod koga je nastala statusna promjena, banka ukida transakcione račune na osnovu zahtjeva tog korisnika platnih usluga ili njegovog pravnog sljedbenika, a sa ukinutih transakcionih računa vrši prenos novčanih sredstava na transakcioni račun naveden u tom zahtjevu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, korisnik platnih usluga ili njegov pravni sljedbenik podnose:

 • zahtjev za otvaranje transakcionog računa korisnika platnih usluga koji je statusnom promjenom nastao, uz koji se prilaže: - rješenje o upisu statusne promjene u registar nadležnog organa; - akt o izvršenoj registraciji korisnika platnih usluga koji je nastao statusnom promjenom, ako je takva registracija propisana; - obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima korisnika platnih usluga koji je nastao statusnom promjenom; - akt o izvršenoj registraciji korisnika platnih usluga koji je pravni sljedbenik korisnika platnih usluga koji je nastao statusnom promjenom kod nadležnog poreskog organa; i - popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje koji je potpisalo ovlašćeno lice, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje;
 • odgovarajući nalog za plaćanje kojim se vrši prenos novčanih sredstava sa svih transakcionih računa korisnika platnih usluga koji je statusnom promjenom prestao da postoji koji se ukidaju, prije njihovog ukidanja, na otvoreni transakcioni račun jednog ili više korisnika platnih usluga koji su nastali statusnom promjenom, odnosno na transakcioni račun korisnika platnih usluga kojem se pripojio;
 • zahtjev za ukidanje svih transakcionih računa korisnika platnih usluga koji je statusnom promjenom prestao da postoji, uz koji se prilaže rješenje o brisanju korisnika platnih usluga koji statusnom promjenom prestaje da postoji kao pravni subjekt iz registra nadležnog organa;
 • dokaz o uplati naknade, odnosno takse, ako su propisane.

 

Banka ukida transakcioni račun pravnom na osnovu njegovog pisanog zahtjeva za ukidanje tog transakcionog računa, a novčana sredstva sa ukinutog transakcionog računa prenosi na transakcioni račun naveden u tom zahtjevu.

Zahtjev za ukidanje transakcionog računa obavezno sadrži oznaku transakcionog računa čije se ukidanje zahtijeva i transakcioni račun na koji se odgovarajućim nalogom za plaćanje prenose novčana sredstva.

U slučaju kada se transakcioni račun ukida pravnom licu koji prestaje da postoji kao pravni subjekt, sredstva sa računa koji se ukida mogu se isplatiti u gotovom novcu.

Banka je dužna da ukine račune korisnika platnih usluga bez zahtjeva, ako korisnik platnih usluga prestane da postoji kao pravni subjekt u skladu sa zakonom ili drugim propisima (stečaj, likvidacija). Ako propisom ili drugim aktom nije određen pravni sljedbenik ili drugo lice u korist čijeg transakcionog računa se izvršava platna transakcija, banka novčana sredstva sa ukinutih transakcionih računa prenosi na poseban transakcioni račun koji je otvoren za novčana sredstva koja se ne koriste.

Banka će odbiti zahtjev za ukidanje transakcionog računa pravnog lica – rezidenta koji je blokiran (u postupku prinudne naplate, zbog zabrane raspolaganja i dr.).

Platni račun se ukida na osnovu posebnog zahtjeva klijenta.