Stampa

Štednja

Depozitni proizvodi banke krajnje su fleksibilno koncipirani, sa namjerom da se odgovori specifičnim korporativnih klijenata/preduzetnika.

Banka prihvata depozite fizičkih lica u valutama EUR i USD.

Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju (avista) su takvi depoziti kod kojih klijent ima pravo da raspolaže novčanim sredstvima u bilo koje vrijeme, pri čemu nije dužan da najavljuje banci da će povući svoja sredstva.

Depozitni proizvodi banke krajnje su fleksibilno koncipirani, sa namjerom da se odgovori specifičnim korporativnih klijenata/preduzetnika.

Banka prihvata depozite pravnih lica/preduzetnika u valutama EUR i USD.

Depoziti po viđenju

Depoziti po viđenju (avista) su takvi depoziti kod kojih klijent ima pravo da raspolaže novčanim sredstvima u bilo koje vrijeme, pri čemu nije dužan da najavljuje banci da će povući svoja sredstva.

Raspolaganje sredstvima avista depozita vrši se ispostavljanjem platnog naloga banci, na šalteru banke ili posredstvom aplikacije za internet bankarstvo.

Banka ne plaća kamatu na sredstva po viđenju pravnih lica i preduzetnika.

Oročeni depoziti

Oročeni depozit je depozit kod kojeg klijent deponuje sredstva kod banke na unaprijed određeno vrijeme, dok se banka obavezuje klijentu da će mu na tako deponovana sredstva platiti ugovorenu kamatu i vratiti glavnicu nakon isteka perioda oročenja.

Banka nudi klijentima – pravnim licima/preduzetnicima dvije vrste štednje:

a)Rentna štednja (isplata kamate mjesečno)

b)Klasična štednja (isplata kamate o roku dospijeća)

Renta štednja – vrsta oročene štednje kod koje se, za vrijeme perioda oročenja, kamata isplaćuje redovno – kao renta (mjesečno), dok se glavnica isplaćuje po isteku perioda oročenja.

Standardni (klasični) tip štednje vrsta je oročene štednje kod koje se glavnica, uvećana za kamatu, isplaćuje Klijentu nakon isteka perioda oročenja. 

Banka i klijent mogu se sporazumjeti da rok oročenja bude vremenski period jednak ili duži od 6 mjeseci, prema sljedećim uslovima:

 

I. Štednja u valuti EUR

Ročnost

Isplata kamate mjesečno (rentna)

Isplata kamate o roku dospijeće (klasik)

500,00- 50.000,00

500,00- 50.000,00

6

0,80%

0,90%

12

2,00%

2,10%

24

2,40%

2,50%

36

3,00%

3,10%

 

 

II. Štednja u valuti USD

 

Ročnost

Isplata kamate mjesečno

Isplata kamate o roku dospijeće

500,00- 50.000,00

500,00- 50.000,00

6

1,30%

1,40%

12

2,50%

2,60%

24

3,00%

3,10%

36

3,50%

3,60%

 

 

Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita.