Računar finansijskih koeficjenata

Računar služi za brzi izračun najvažnijih finansijskih koeficjenata - pokazatelja o performansama poslovanja privrednog društva.

Izračun je orijentacionog karaktera, indikativan je i ne može se koristiti za potrebe profesionalnih analiza finansijskih izvještaja privrednih društava, pribaljanja kredita u postupcima pred bankama ili u druge poslovne svrhe.

Unesite u naznačena polja odgovarajuče podatke iz finansijskih izvještaja privrednog društva.

Bilans stanja 
Ukupna aktiva
Zemljište, nepokretnosti i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
Potraživanja od kupaca
Zalihe
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Aktivna vremenska razgraničenja
Ukupna pasiva
Kapital
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Pasivna vremenska razgraničenja
 
Bilans uspjeha 
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Amortizacija
Dobit (prije oporezivanja)
 

 

  
   
Operativna marža (ROS)
Tekući koeficjent
Tekući koeficjent (tzv. brzi)
Povraćaj na aktivu (ROA)
Povraćaj na kapital (ROE)
  Pokriće imovine dugom (D/A)
  Pokriće kapitala dugom (D/E)
Konverzija potraživanja u gotovinu (u nedeljama)
Plaćanje dugova povjeriocima (u nedeljama)
Konverzija zaliha u gotovinu (u nedeljama)
     
 

Napomene uz finansijske koeficjente

Operativna marža (ROS) - Pokazuje odnos prihoda kompanije koji preostanu prije plaćanja poreza i drugih sporednih troškova (npr. zakupnina, bonusa zaposlenima, kamata itd.), a nakon izmirenja svih varijabilnih troškova kao što su zarade zaposlenih, energija, sirovine itd. Operativna marža izuzetno zavisi od industrijske grane u kojoj kompanija posluje ali načelno treba da je pozitivna i što veća.

Tekući koeficjent - Mjeri da li kompanija ima dovoljno resursa da izmiri sve svoje obaveze tokom narednih 12 mjeseci. Nastaje upoređivanjem tekuće (kratkoročne) aktive i tekuće (kratkoročne) pasive kompanije. Načelno, vrijednost treba da bude veća od 2.

Tekući koeficjent (tzv. brzi) - Mjeri sposobnost kompanije da skorom budućom gotovinom trenutno podmiri sve tekuće (kratkoročne) obaveze. Ovaj koeficjent uzima u obzir samo onaj dio tekuće aktive koji može biti u kratkom roku konvertovan u gotovinu, i to po računovodstvenoj vrijednosti aktive. Koefiicjent treba da načelno iznosi više od 1.25.

Povraćaj na aktivu (ROA) - Procenat pokazuje koliko je profitabilna aktiva (imovina) kompanije, odnosno sposobna da stvori prihod. Načelno, koeficjent treba da je pozitivan i što veći.

Povraćaj na kapital (ROE) - Mjeri povraćaj uloženog kapitala u kontekstu sposobnosti kompanije da generiše dobit. Trebalo bi da iznosi barem 10%, imajući u vidu koliko poslovne banke plaćaju za štednju koja ne povlači poslovni rizik.

Pokriće imovine dugom (D/A) -Iznos aktive kompanije koji se finansira iz dugova (dakle, ne iz kapitala). Ukoliko kompanija ima relativno nizak kapital, onda nema odgovarajuću kapitalnu adekvatnost koja bi trebalo da iznosi barem 10-15%, čime bi ovaj koeficjent bio na nivou 0.85-0.90. Dakle, koeficjent bi trebalo da bude manji od 0.85.

Pokriće kapitala dugom (D/E) -Ukazuje na relativni odnos kapitala i duga u smislu finansiranja aktive. Vrijednost bi trebalo da bude pozitivna i što veća (kredit je jeftiniji izvor finansiranja od kapitala).

Konverzija potraživanja u gotovinu - Ukazuje na to koliko nedelja prođe prije nego potraživanja kompanije od kupaca budu naplaćena (pretvorena u gotovinu). Manji broj ukazuje na brži obrt gotovine.

Plaćanje dugova povjeriocima - Ukazuje na to koliko nedelja prođe prije nego kompanija izmiri svoje dospjele obaveze. U smislu izračuna, obuhvaćeni su samo tzv. operativni prihodi kompanije (bez prihoda iz drugih osnova, npr. od prodaje fiksne imovine). Manji broj ukazuje na brže izmirenje obaveza.

Konverzija zaliha u gotovinu - Ukazuje na to koliko nedelja prođe prije nego zalihe kompanije budu prodate i pretvorene u gotovinu. Manji broj ukazuje na brži obrt zaliha.