Poslovi sa stranim valutama

Kursne liste koje su formirane za valute sa kojima banka trguje mijenjaju se u skladu sa dnevnim promjenama na međunarodnim tržištima na kojima se trgovina obavlja.

Osim redovnih mjenjačkih (FX) poslova, banka pruža fizičkim licima usluge FX spot operacija.

Spot ugovor predstavlja formu najčešće FX transakcije – iznos u jednoj valuti se mijenja za odgovarajući iznos u drugoj valuti u skladu sa važećim spot tržišnim kursom.

Ugovor se izvršava u roku od dva radna dana.

Vrijeme koje protekne između datuma ugovora i datuma realnog plaćanja iznosa u konvertovanoj valuti predstavlja vrijeme potrebno da se izvrši prenos sredstava, što obuhvata i posljedice činjenice mogućeg postojanja vremenske razlike između vremenskih zona u kojima imaju sjedište učesnici u operaciji.

Da bi spot transakcija bila izvršena, u zahtjevu banci klijent mora navesti iznos i valutni par - valutu iz koje se vrši mijenjanje (valuta koja se prodaje) i valutu u koju se mijenja (valuta koja se kupuje).

Spot ugovor omogućava klijentu da kupi valutu na datum koji lično odabere.

Rizik koji proističe iz spot operacija odnosi se na okolnost da se na međunarodnom tržištu valuta dešavaju česte i neočekivane promjene. Jednom kad se valuta kupi, moguće je da se njena vrijednost smanji u odnosu na neku drugu, referentnu valutu, što posljedično može dovesti do gubitka po učesnika u spot operaciji.