Gotovinski namjenski kredit

Pitanja međusobnih odnosa banke i fizičkog lica – korisnika kredita detaljno su uređena odredbama Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 od 23.07.2013.godine).

  • Namjena: kupovina roba široke potrošnje ili nabavka usluga (plaćanje se vrši prema ispostavljenim predračunima prodavaca roba / usluga), adaptacija i dogradnja stambenog prostora, adaptacija i dogradnja turističkih kapaciteta, ako je FL registrovano za obavljanje pomenute djelatnosti, kao i refinansiranje obaveza kod drugih banaka i kod Banke.  
  • Iznos: EUR 500,00 – 200.000,00
  • Nominalna kamatna stopa: 5.0% -12.0%
  • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
  • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
  • Period otplate: do 84 mjeseca
  • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
  • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima
  • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života, itd.
  • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Reprezentativni uzorak gotovinskog namjenskog kredita možete pogledati u nastavku

▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci. 

▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

 Potrebna dokumentacija

▪ Kopija lične karte

▪ Zahtjev za kredit

▪ Potvrda o zaposlenju i visini primanja

▪ Saglasnost za upit u RKR

▪ Faktura, Ugovor, Predugovor ili  potvrda o stanju duga (refinansiranje obaveza)

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Sudužnika/Jemca (opciono)

▪ Administrativna zabrana (opciono)

▪ Izjava o otpremnini (opciono)

▪ Penzioni ček (opciono)

 

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

15,000.00

Period otplate

84 mjeseca

NKS (godišnja)

8.00%

Mjesečni anuitet

233.79

Administrativna naknada (trošak obrade kredita, trošak mjenice, trošak za upit u RKR)

157.50

Ukupan iznos kamate

4,717.64

EKS

8.66

Ukupni troškovi **

4,875.14

Ukupan dug ***

19,875.14

 

*Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za mjenicu (EUR 2,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,50).                                                                                                                                                     

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana. 


**** U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita, mjenica i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore. U prezentovani iznos EKS nijesu uključeni troškovi polise osiguranja života, koji će ući u obračun EKS, ukoliko je pribavljanje tog instrumenta uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja lista nepokretnosti, založne izjave, troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i sl.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

******* Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenoj Filijali u Podgorici, na adresi - Moskovska 2A.