Gotovinski nenamjenski kredit

Pitanja međusobnih odnosa banke i fizičkog lica – korisnika kredita detaljno su uređena odredbama Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 od 23.07.2013.godine).

  • Namjena: utvrđuje je klijent
  • Iznos: EUR 500,00 – 20.000,00
  • Nominalna kamatna stopa: 6.50% -12.0%
  • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
  • Naknada za odobrenje: 0.0 - 2.0%
  • Period otplate: do 84 mjeseca
  • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
  • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima 
  • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
  • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Reprezentativni uzorak gotovinskog nenamjenskog kredita možete pogledati u nastavku

Uslovi odobrenja                                                                                                                                                                                      

▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.
▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

                                                                                                                                                                                                                         

Potrebna dokumentacija                                                                                                                                                                       

▪ Kopija lične karte                                                                                                                                                               

▪ Zahtjev za kredit                                                                                                                                                                

▪ Potvrda o zaposlenju i visini primanja                                                                                                                       

▪ Saglasnost za upit u RKR                                                                                                                                                 

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta                                                                                                                     

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Sudužnika/Jemca (opciono)                                                                             

▪ Administrativna zabrana (opciono)                                                                                                                            

▪ Izjava o otpremnini (opciono)                                                                                                                                      

▪ Penzioni ček (opciono)                                                                                                                                                    

▪ Polisa osiguranja života (opcino)          

                                                                                                                                            

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

5,000.00

10,000.00

Period otplate

60 mjeseci

84 mjeseca

NKS (godišnja)

8.00%

8.00%

Mjesečni anuitet

101.38

155.86

Administrativna naknada (trošak obrade kredita, trošak mjenice, trošak za upit u RKR)

57.50

107.50

Ukupan iznos kamate

1,113.62

3,153.85

EKS

8.82

8.66

Ukupni troškovi **

1,171.12

3,261.35

Ukupan dug ***

6,171.12

13,261.35

 

*Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za mjenicu (EUR 2,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,50).         

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana. 


****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita,  mjenica i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore. U prezentovani iznos EKS nijesu uključeni troškovi polise osiguranja života, koji će ući u obračun EKS, ukoliko je pribavljanje tog instrumenta uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja lista nepokretnosti, založne izjave, troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i sl.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

******* Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenoj Filijali u Podgorici, na adresi - Moskovska 2A.