Stambeni kredit

Pitanja međusobnih odnosa banke i fizičkog lica – korisnika kredita detaljno su uređena odredbama Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list Crne Gore", br. 35/13 od 23.07.2013.godine).

 • Namjena: kupovina stambene jedinice ili refinansiranje ranije uzetog stambenog kredita
 • Iznos: EUR 20.000,00 – 150.000,00
 • Učešće klijenta: minimum 10% vrijednosti ugovora
 • Nominalna kamatna stopa: 4.0 -9.0%
 • Metod obračuna kamatne stope: proporcionalni
 • Naknada za odobrenje: 0.0-2.0%
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Period otplate: 13 - 120 mjeseci
 • Otplata: jednaki mjesečni anuiteti
 • Naknada za prijevremenu otplatu: u skladu sa odredbama Zakona o potrošačkim kreditima
 • Ostali troškovi: troškovi ovjere dokumenata, notarski troškovi, troškovi administrativnih taksi, troškovi osiguranja imovine i života itd.
 • Kolateral: prema politici kolaterala banke

 

Reprezentativni uzorak stambenog kredita možete pogledati u nastavku

▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.
▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Potrebna dokumentacija

▪ Kopija lične karte

▪ Zahtjev za kredit

▪ Potvrda o zaposlenju i visini primanja

▪ Saglasnost za upit u RKR

▪ Ugovor, Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta

▪ Mjenica i mjenično ovlašćenje Sudužnika/Jemca (opciono)

▪ Administrativna zabrana (opciono)

▪ Izjava o otpremnini (opciono)

▪ Polisa osiguranja života

▪ Polisa osiguranja imovine

 

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

30,000.00

Period otplate

120 mjeseci

NKS (godišnja)

6.00%

Mjesečni anuitet

333.06

Administrativna naknada (trošak obrade kredita, trošak mjenice, trošak za upit u RKR)

307.50

Ukupan iznos kamate

10,085.79

EKS

6.41

Ukupni troškovi **

10,393.29

Ukupan dug ***

40,393.29

 

*Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za mjenicu (EUR 2,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,50).                                                  

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana. 

****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita, mjenica i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore).

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, a koje je klijent dužan da plati, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobrenje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja lista nepokretnosti, založne izjave, troškovi upisa zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, polise osiguranja života i dr.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

******* Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenoj Filijali u Podgorici, na adresi - Moskovska 2A.