Plaćanja

Banka pruža fizičkim licima usluge domaćih i međunarodnih platnih transakcija.

Domaće platne transakcije

Banka je punopravni član nacionalnog platnog sistema, što predstavlja zakonski preduslov za pružanje svih usluga unutrašnjeg platnog prometa.

Centralna banka Crne Gore organizuje i upravlja platnim sistemom prema pravilima plaćanja u realnom vremenu (za plaćanja iznosa preko €1000) i odloženog poravnanja (za plaćanja iznosa ispod €1000).

Plaćanja u realnom vremenu podrazumijevaju da se nalozi izvršavaju na način da se sredstva prenose sa jednog računa na drugi posredstvom Centralne banke Crne Gore u realnom vremenu, u iznosima koji su navedeni u platnim instrumentima.

Plaćanja u realnom vremenu su ona kod kojih se platne transakcije izvršavaju trenutno, bez zadržavanja transfera, odnosno čekanja da se prikupi veći broj naloga.

Odloženo poravnanje podrazumijeva metod plaćanja kod kojeg se plaćanja vrše u određenom broju dnevnih ciklusa, u skladu sa rasporedom plaćanja Centralne banke Crne Gore.

Ovakva plaćanja se izvršavaju nakon što banke formiraju pakete naloga koji se potom šalju Centralnoj banci Crne Gore na istovremeno izvršenje.

Centralna banka Crne Gore otvorila je Zapad banci transakcioni račun broj 907-57001-31, koji se koristi za sva plaćanja između Zapad banke (time i njenih klijenata) i drugih poslovnih banaka u Crnoj Gori (ovo obuhvata i prinudno izvršenje naplatim sa dužničkih računa).

Domaće platne transakcije uređene su Zakonom o platnom prometu, a pružaju se u skladu sa važećom tarifom.

Ovdje možete preuzeti Opšte uslove pružanja usluga platnih transakcija i Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Međunarodne platne transakcije

Zapad banka je punopravni član organizacije SWIFT, koja joj je dodijelila kod za identifikaciju ZBCGMEPG.

Međunarodne platne transkacije vrše se - između ostalog - u skladu sa odredbama propisa koje uređuju kapitalne i tekuće transfere sa inostranstvom i sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Prije nego što dozvoli izvršenje međunarodne platne transakcije, banka je dužna da od klijenta pribavi dokumentaciju na osnovu koje je moguće utvrditi pravni osnov plaćanja i razumjeti poslovne ili druge pravne odnose između lica koje inicira plaćanje i lica kojem je plaćanje upućeno.

Nakon što utvrdi da ne postoje pravne smetnje da se plaćanje izvrši, banka će izvršiti međunarodnu platnu transakciju prenosom novčanih sredstava koja se nalaze na njenim računima u inostranstvu, na inostrani račun banke kod koje korisnik plaćanja ima otvoren račun.

Pružanje usluga međunarodnih platnih transakcija uređeno je Zakonom o tekućim i kapitalnim transakcijama sa inostranstvom, pri čemu se usluge pružaju u skladu sa važećom tarifom.

Od 01.03.2020. godine usluge platnih transakcija za nerezidente će se obavljati po sledećoj tarifi.