Platni računi

Za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija banka otvara fizičkim licima transakcioni račun prema BBAN (Basic Bank Account Number) strukturi, čija se numerička oznaka sastoji od ukupno 18 numeričkih znakova.

Kao numerički znaci koriste se arapski brojevi. Numerička oznaka transakcionog računa sastoji se od tri dijela, i to: 570 - fiksni broj banke; broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolni broj (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u tri dijela, odvojena crtama, pri čemu vodeće nule u drugom dijelu mogu biti izostavljene.

Kontrolni broj izračunava se za niz od 16 cifara (fiksni broj banke i broj transakcionog računa), prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97. Kontrolni broj se dobija tako što se niz od prvih 16 cifara pomnoži sa 100, dobijeni broj podijeli sa 97, a ostatak oduzme od broja 98. Dobijeni rezultat izražen sa dvije cifre predstavlja kontrolni broj. Ako nema ostatka pri dijeljenju kontrolni broj je 98.

Za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija banka otvara transakcioni račun prema IBAN (International Bank Account Number) strukturi, čija se alfanumerička oznaka sastoji od ukupno 22 alfanumerička znaka.

Alfanumerička oznaka transakcionog računa sastoji se od pet djelova, i to: kôda države (dva alfabetska znaka); kontrolnog broja za IBAN strukturu (dva numerička znaka); fiksnog broja banke (570); broja transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolnog broja (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u obliku 22 alfanumerička znaka, formirana u pet grupa od po četiri znaka i jednom grupom od dva znaka odvojene jednim praznim poljem.

Kôd države je ME i predstavlja jedinstvenu identifikacionu oznaku za Crnu Goru, definisanu standardom ISO 3166-1. Kontrolni broj za IBAN strukturu je 25, koji je algoritamski izračunat broj prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97.

Banka otvara transakcione račune na osnovu okvirnog ugovora zaključenog sa korisnicima platnih usluga, kojim se regulišu uslovi otvaranja, vođenja i ukidanja transakcionih računa. Pri otvaranju transakcionih računa, banka utvrđuje identitet korisnika platnih usluga i sprovedi druge postupke u skladu sa propisima kojim se uređuje sprječavanje pranje novca i finansiranje terorizma.

Okvirni ugovor zaključuje se na osnovu pisanog zahtjeva korisnika platnih usluga za otvaranje transakcionog računa, uz koji se podnosi propisana dokumentacija.

Banka je dužna da izvršene platne transakcije evidentira na nivou pojedinačnog transakcionog računa korisnika platnih usluga, na način da se obezbijedi tačnost evidentiranih podataka.

Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih ili međunarodnih platnih transakcija koji podnosi fizičko lice – rezident sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime fizičkog lica
  • prebivalište, adresu i broj telefona
  • jedinstveni matični broj fizičkog lica
  • potpis fizičkog lica
  • druge podatke koje banka zahtijeva, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

 

Uz zahtjev se podnosi na uvid dokumentacija kojom se utvrđuje identitet tog lica i njegovo državljanstvo (lična karta, pasoš ili druga odgovarajuća lična isprava sa fotografijom).

Uz zahtjev podnosilac zahtjeva deponuje svoj potpis na kartonu deponovanih potpisa, a u slučaju da ovlasti i drugo lice za potpisivanje naloga za plaćanje, deponuje se i potpis tog lica.

Banka može otvoriti transakcioni račun i maloljetnom fizičkom licu – rezidentu, na osnovu okvirnog ugovora koji, u ime i za račun tog lica, potpisuje njegov zakonski zastupnik, a nakon utvrđivanja identiteta ovog zastupnika.

Fizičko lice – rezident može ovlastiti drugo lice da, u njegovo ime i za njegov račun, zaključi okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa, u kom slučaju banka utvrđuje identitet ovlašćenog lica i transakcioni račun otvara na osnovu ovlašćenja koje je ovjerio nadležni organ i koje ne može biti starije od tri mjeseca.

Kada na osnovu podnijetog zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje transakcionog računa, banka zaključuje sa podnosiocem zahtjeva okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa.

Zahtjev za otvaranje zajedničkog transakcionog računa potpisuju sva lica koja namjeravaju da budu imaoci zajedničkog transakcionog računa. Uz zahtjev se podnosi propisana dokumentacija i to pojedinačno za svakog imaoca zajedničkog transakcionog računa.

Platni račun se ukida na osnovu posebnog zahtjeva klijenta.