Štednja

Depoziti po viđenju 

Depoziti po viđenju (avista) su novčana sredstva klijenata fizičkih lica koja se nalaze kod Banke na njihovim transakcionim računima i sa kojima Klijenti imaju pravo da raspolažu u bilo koje vrijeme. 

Banka  NE obračunava i ne isplaćuje kamatu na depozite po viđenju.

Oročena štednja

Banka odobrava sljedeće vrste štednje fizičkim licima: rentnu i stanadardnu (klasičnu).

Oročeni depoziti u odnosu na način isplate i obračuna kamate mogu biti:

Renta štednja je vrsta oročene štednje, kod koje se kamata na oročeni depozit obračunava i isplaćuje mjesečno na posljednji dan u mjesecu  i prenosi na transakcioni račun Deponeta, dok se glavnica isplaćuje istekom perioda oročenja sredstva, na način što se istoj pripisuje kamata za period od posljednjeg obračunskog perioda i datuma dospijeća depozita i taj iznos prenosi na transakcioni račun Deponenta.

Standardni (klasični) tip štednje je vrsta oročene štednje, kod koje se kamata na oročeni depozit obračunava i isplaćuje deponentu zajedno sa glavnicom depozita na datum dospijeća depozita  i prenosi na transakcioni račun Deponenta.

Za oba prethodno navedena načina isplate kamate, ugovara se jedna od 3 klauzule, kojom se definiše raspolaganje sredstvima oročenog depozita, i to:

1)     klauzula „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

2)     klauzula „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“ i

3)     klauzula „djelimično razročenje glavnice depozita nakon otplate glavnice kredita“.

Banka je definisala kamate stope na oročene depozite fizičkih lica u EUR i USD za iznose oročenih depozita od EUR 500,00 do EUR 50.000,00, kao i za iznose oročenih depozita odUSD 500,00 do USD 50.000,00., i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci (izuzetak su oročeni depoziti koji su instrument obezbjeđenja po kreditima, garancijama i drugim potraživanjima koji mogu biti različite ročnosti).

Za iznose oročenih depozita preko EUR 50.000,00 i preko USD 50.000,00 uslovi oročenja će biti posebno ugovarani, za svaki pojedinačni slučaj,  kako za ročnost depozita, tako i za kamatnu stopu.

Za ročnost depozita preko 36 mjeseci, bez obzira na iznos depozita, kamatna stopa biće posebno ugovarana, za svaki pojedinačni slučaj.

Ukoliko postoji klauzula „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“, oročeni depoziti se ne mogu razročiti prije isteka datuma dospijeća depozita.

Ukoliko postoji klauzula „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“, oročeni depozit je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana (od dana podnošenja pisanog Zahtjeva deponenta) i u tom slučajuna povučeni iznos depozitaprimjenjuje se kamatna stopa koja važi na oročene depozite za tu vrstu oročenja i za prethodni kamatni razred i to za period od datuma oročenja do datuma razročenja depozita, dok se na ostatak depozita primjenjuje ugovorena kamatna stopa (npr. depozit je oročen na 24 mjeseca, ukoliko klijent želi da razroči do 20% glavnice depozita prije isteka 12 mjeseci, na iznos depozita koji se prijevremeno povlači primjenjuje se kamatna stopa koja važi na depozite po viđenju, ukoliko želi da razroči do 20% glavnice depozita prije isteka 24 mjeseca, na iznos depozita koji se prijevremeno povlači primjenjuje se kamatna stopa koja važi na depozit ročnosti 12 mjeseci, dok na ostatak depozita, kod kojeg ne postoji mogućnost prijevremenog razročenja (80% glavnice depozita) ostaje kamatna stopa predviđena za ročnost depozita 24 mjeseca).Ukoliko je Banka već izvršila plaćanje ugovorene kamate deponentu na povučeni iznos depozita, glavnica depozita koja se razročava isplaćuje se Klijentu, na način da se ista umanji za iznos razlike između plaćenih kamata po ugovorenoj stopi i kamate koja bi se obračunala  po umanjenoj stopi.

Klauzula „uz djelimično razročenje glavnice depozita nakon otplate glavnice kredita“ postoji u slučaju kad je oročeni depozit vezan kao cash kolateral za kredit, i isti je moguće razročiti na kraju mjeseca ili tokom mjeseca i osloboditi Klijentu iznos depozita koji je jednak iznosu prethodno otplaćene glavnice kredita, pri čemu se mora voditi računa da preostali iznos depozita koji je cash kolateral po kreditu bude jednak iznosu preostale glavnice kredita uvećane za iznos mjesečne kamate po kreditu“. U momentu djelimičnog oslobađanja depozita Klijent ne može da ima dospjelih obaveza po kreditu.

Rentna štednja u valuti EUR

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Rentna štednja sa  klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Rentna štednja sa  klauzulom „ uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose EUR 500,00- EUR 50.000,00

za iznose EUR 500,00EUR 50.000,00

12

2,20%

2,00%

24

2,60%

2,40%

36

3,10%

2,90%


Rentna štednja u valuti USD

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Rentna štednja sa  klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Rentna štednja sa  klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose USD 500,00- USD 50.000,00

za iznose USD 500,00- USD 50.000,00

12

2,50%

2,30%

24

3,00%

2,80%

36

3,50%

3,30%

 

Standardna (klasična) štednja u valuti  EUR 

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Standardna štednja sa  klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Standardna štednja sa  klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose EUR 500,00- EUR 50.000,00

za iznose EUR 500,00EUR 50.000,00

12

2,40%

2,20%

24

2,80%

2,60%

36

3,20%

3,00%


Standardna (klasična) štednja u valuti  USD

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Standardna (klasična) štednja sa  klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Standardna (klasična) štednja sa  klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose USD 500,00- USD 50.000,00

za iznose USD 500,00- USD 50.000,00

12

2,60%

2,40%

24

3,10%

2,90%

36

3,60%

3,40%