Finansiranje preduzetnika

Kreditni proizvodi su osmišljeni sa ciljem da se pruži potrebna finansijska podrška postojećim preduzetničkim biznisima ili perspektivnim početničkim projektima.

Krediti i garancije se odobravaju za sljedeće namjene:

 • Ulaganja u osnovna sredstva – materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar), kao i nematerijalna imovina (patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize, razvoj proizvoda ili usluga)
 • Ulaganja u trajna obrtna sredstva - finansiranje tekućih obaveza, koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima klijenta, a odnose se na sirovine, materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca
 • Refinansiranje obaveza klijenta kod drugih finansijskih institucija
 •  

Kratkoročni kreditni proizvodi omogućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja. Služi kao podrška kratkoročnim finansijskim potrebama klijenata, kao što su: plaćanje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, isplatu plata, plaćanje poreza i sl., odnosno finansiranja tekuće likvidnosti. Prema pravilu, iznos overdraft kredita određuje se kao 30% od ukupno ostvarenog prometa na godišnjem nivou, koji je ostvaren posredstvom računa klijenta kod Banke.

 

Overdraft

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 30.000
 • Period otplate: 1 dan - 12 mjeseci
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 5,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0.0%-2.0%
 • Naknada za odobreni, a neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 0.0% - 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 100% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva itd.
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00

 

Kratkoročni krediti

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 30.000
 • Period otplate: 1 - 24 mjeseca
 • Grejs period: do 6 mjeseci, kamata se plaća u grejs periodu
 • Način otplate: jednake mjesečne, kvartalne, polugodišnje i nestandardne rate
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 5,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0.00%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 0.00% - 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 100% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva itd.

 

Kratkoročne garancije

 • Tipovi kratkoročnih garancija: tenderske, plative, činidbene, za povraćaj avansa, za obezbjeđenja plaćanja carinskog duga itd.
 • Iznos u EUR: Min 100 – Max 30.000
 • Rok važenja: 1 – 12 mjeseci
 • Naknada za izdavanje garancije (jednokratno): 0.10% (min EUR 50,00) - 2.00% (min EUR 50,00)
 • Periodična naknada za kratkoročne garancije (kvartalno): 0.10% - 2.00%
 • Naknada za konverziju garancije u kredit (u slučaju plaćanja po garanciji), jednokratno: 1.00%
 • Nominalna godišnja kamatna stopa za plaćanje po garanciji (konverzija pale garancije u kredit, na rok od 12 mjeseci, u 12 jednakih mjesečnih rata): 12,00%
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva, itd. 

 

Dugoročni krediti za preduzetnike odobravaju se registrovanim preduzetnicima za sve namjene: za izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata, kupovinu osnovnih sredstava, kupovinu opreme, nabavku trajnih obrtnih sredstava i sl.

Dugoročni krediti

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 50.000
 • Period otplate: 13 - 84 mjeseca
 • Grejs period: do 6 mjeseci, kamata se plaća u grejs periodu
 • Način otplate: jednake mjesečne, kvartalne, polugodišnje i nestandardne rate
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 5,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 0.00% - 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela, a nenaplaćena potraživanja: 100% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva, itd.
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00

 

Krediti pokriveni oročenim depozitom 

Proizvod omogućava finansiranje na teret sopstvenih sredstava klijenta ili trećeg lica.

 • Iznos u EUR: minimum 100, bez ograničenja u pogledu maksimuma
 • Iznos u EUR: minimum 100, max - bez ograničenja 
 • Period otplate: 1 mjesec - bez ograničenja 
 • Grace period: Shodno dogovoru (kamata se plaća u grejs periodu)
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Način otplate: Jednaki mjesečni anuiteti, kvartalne, polugodišne rate, o roku dospijeća (depozit je strukturiran na isti način)
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (opcija I): 
  • Na oročeni depozit: 0.00%, na kredit: min 1.00 %
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (opcija II): 
  • Spred između aktivne i pasivne kamatne stope iznosi - minimalno 1.00%. 
  • Pasivna kamatna stopa važeća je kamatna stopa definisana aktima Banke i kod ove opcije aktivna kamatna stopa usklađuje se u odnosu na pasivnu.
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.00% - 2.00%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0.00%-2.00%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 0.00% - 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela, a nenaplaćena potraživanja: 100% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.

Dugoročne garancije

 • Tipovi dugoročnih garancija: plative, činidbene, za povraćaj avansa, za obezbjeđenja plaćanja carinskog duga itd.
 • Iznos u EUR: Min 100 – Max 50.000
 • Rok važenja: 13 – 60 mjeseci
 • Naknada za izdavanje garancije (jednokratno): 0.10% (min EUR 50,00) - 2.00% (min EUR 50,00)
 • Periodična naknada za kratkoročne garancije (kvartalno): 0.10% - 2.00%
 • Naknada za konverziju garancije u kredit (u slučaju plaćanja po garanciji), jednokratno: 1.00%
 • Nominalna godišnja kamatna stopa za plaćanje po garanciji (konverzija pale garancije u kredit, na rok od 12 mjeseci, u 12 jednakih mjesečnih rata): 12,00%
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva, itd. 

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije