3.Koristite uslugu

Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

Klijent je dužan da proslijeđena elektronska dokumenta pripremi u u skladu sa instrukcijama banke: da ih štampa u dovoljnom broju primjeraka, da ih potpiše, ovjeri potpise i omogući sačinjavanje notarskih akata (gdje je to potrebno) i slično.  

Nakon što originalna papirna dokumenta - koja je klijent sačinio prema instrukcijama banke - budu dostavljena banci (lično, preporučenom poštom), klijent će biti obaviješten o njihovom prijemu putem elektronske pošte, kada će mu biti pružena informacija o tome da li primljena dokumenta zadovoljavaju kriterijume o kojima je banka obavijestila klijenta. 

Ukoliko su primljena dokumenta sačinjena u skladu sa datim instrukcijama, banka će pristupiti pružanju ugovorene usluge u skladu sa uslovima pravnih isntrumenata koji su kreirani između klijenta i banke na prethodno opisan način.

O svim fazama pružanja usluge klijent će biti pravovremeno i tačno obavejštavan putem elektronske pošte. 

Klijent može očekivati da će tražene usluge biti pružene u roku, prema pravilu:

 • dva radna dana banke (otvaranje računa, prijem depozita, mjenjačke operacije, dokumentarni poslovi itd.)
 • sedam radnih dana banke (krediti, bankarske garancije pravnih lica itd.).

 

Prethodno navedeni rokovi računaju se od dana prijema poruke kojom banka potvrđuje da su dokumenta kompletirana u skladu sa dostavljenim instrukcijama. 

  

 • 1.Postanite klijent

  Pravno lice može otvoriti platni račun bez odlaska u banku - dovoljno je posjetiti stranice za podršku klijentima.

  U skladu sa instrukcijama koje klijent dobije od banke putem elektronske pošte, dužan je da pripremi dokumenta, da ih skenira i da ih potom prosljedi banci putem internet stranica za upravljanje zahtjevima klijenata.

  Opširnije
 • 2.Podnesite zahtjev

  Nakon što banka otvori platni račun, klijent može bez dolaska u banku tražiti pružanje različitih bankarskih usluga.

  Novi zahtjev klijenta se dostavlja banci na prethodno opisan način. Nakon što primi zahtjev, banka će klijentu otovriti novi korisnički fajl, dostaviti obavještenje i pristupiti formiranju neophodne radne dokumentacije. 

  Opširnije
 • 3.Koristite uslugu

  Klijent će dobiti informaciju o traženoj usluzi putem elektronske pošte, u roku koji zavisi od tipa tražene usluge.  

  Ukoliko tražena bankarska usluga bude odobrena, banka će klijentu - putem internet stranica za pružanje podrške klijentima - proslijediti potrebna elektronska dokumenta, koja klijent potom mora izraditi kao papirna. 

  Opširnije