Ova internet prezentacija koristi cookies i slične tehnologije.

Ukoliko ne izmijenite podešavanja internet pretraživača, saglasili ste se sa upotrebom cookies. Što su cookies?

Omogući upotrebu

Saopštenja

23. - Predstavnici Zapad Banke na poslovnom ručku sa ambasadorkom SAD-a


Crna Gora predstavlja obećavajuću destinaciju za američke investitore, saopštila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Margaret En Uehara, na poslovnom ručku koji je organizovala Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham Montenegro) za članove, predstavnike državne i lokalne uprave, kao i predstavnike međunarodnih organizacija.

22. Polugodišnji finansijski izvještaji za 2017.godinu

Banka je 01.07.2017.godine objavila polugodišnje finansijske izvještaje za 2017.godinu.

Polugodišnji finansijski izvještaji za 2017. godinu

21. Druga redovna sjednica Skupština akcionara Banke

Akcionari Banke se obavještavaju da će se II redovna sjednica Skupština akcionara Banke održati dana 29.06.2017. godine, u poslovnim prostorijama Banke, ul. Moskovska br. 2b/VII sprat, Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

20. Izvještaj nezavisnog revizora za 2016.godinu

DOO PricewaterhouseCoopers Podgorica, eksterni revizor Zapad banke, dostavio je 25.05.2017.godine izvještaj nezavisnog revizora kojim je iskazao mišljenje da finansijski izvještaji banke u svim materijalno značajnim aspektima prekazuju realno i objektivno finansijski položaj banke sa stanjem na 31.12.2016.godine.

Polazeći od zakonskih obaveza, banka je objelodanila osnovne informacije o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2016.godine.

19. Preliminarni finansijski izvještaji za 2016.godinu

Banka je 16.01.2017.godine objavila preliminarne finansijske izvještaje za 2016.godinu.

Preliminarni finansijski izvještaji za 2016. godinu

18. Guverner Žugić primio rukovodstvo Banke

Guverner Centralne banke Crne Gore, dr Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se 9.11.2016.godine sa predsjednikom Odbora direktora Zapad banke AD Podgorica, Vladimirom Morokhovskim i glavnim izvršnim direktorom Mladenom Rabrenovićem.

Guverner Žugić je u uvodnom izlaganju istakao da je CBCG otvorena za stalnu i intenzivnu komunikaciju sa bankama, sa ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u dijelu snaženja bankarskog sistema i održanja finansijske stabilnosti. Rezultati snaženja bankarskog sistema se prevashodno reflektuju kroz konstantno smanjenje nivoa loših kredita i smanjenje kamatnih stopa, kao neophodnog uslova za snaženje realne ekonomije.

Predsjednik Odbora direktora Morokhovski je istakao da su osnovni ciljevi Zapad banke kvalitetna aktiva i kreditni portfolio, uz kontinuitet ulaganja i kreditiranja u Crnoj Gori. Napomenuo je da u ovom trenutku 90% kreditnog portfolija čine crnogorski krediti, sa intencijom daljeg rasta u sledećoj i narednim godinama. Morokhovski je obavijestio guvernera Žugića da će Zapad banka prvu godinu poslovanja zaokružiti sa pozitivnim poslovnim rezultatom i sa značajnom aktivom ostvarenom u kratkom periodu. Predočeni su razvojni planovi Zapad banke i najavljena nova ulaganja kroz subordinirani zajam i povećanje kapitala od oko milion eura u ovoj godini, čime će ova banka biti još značajnije kapitalizovana.

Guverner Žugić je izrazio zadovoljstvo predočenim razvojnim planom koji uključuje dalji rast banke, te posebno istakao da CBCG vodi proaktivnu politiku čiji je cilj dobro kapitalizovan, zdrav i održiv bankarski sistem. Najavljen je nastavak intenzivne saradnje na operativnom nivou i puna podrška planiranim aktivnostima Zapad banke u mjeri ingerencija i nadležnosti CBCG.

17. Zapad banka dobija novo sjedište

Početkom decembra 2016.godine sjedište Zapad banke će biti preseljeno sa sadašenje adrese (Rimski trg 42) na novu adresu, u ulici Moskovskoj 2b/VII sprat (zgrada u kojoj se nalazi sjedište Societe Generale banke). Na sadašnjoj adresi formiraće se prva filijala banke, u kojoj će se fizičkim i pravnim licima pružati sve bankarske usluge.

 

16. Američka privredna komora u Crnoj Gori je odobrila prijavu Zapad banke za članstvo u komori

Odbor guvernera Američke privredne komore u Crnoj Gori je 28.06.2016. godine odobrio prijavu Zapad banke za patron članstvo u komori.

15. Izvještaj nezavisnog revizora za 2015.godinu

DOO PricewaterhouseCoopers Podgorica, eksterni revizor Zapad banke, dostavio je 26.05.2016.godine izvještaj nezavisnog revizora kojim je iskazao mišljenje da finansijski izvještaji banke u svim materijalno značajnim aspektima prekazuju realno i objektivno finansijski položaj banke sa stanjem na 31.12.2015.godine.

Polazeći od zakonskih obaveza, banka je objelodanila osnovne informacije o poslovanju sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

14. Povećanje akcijskog kapitala

Zapad banka je 07.04.2016.godine registrovala u Centralnom registru privrednih subjekata povećanje akcijskog kapitala u iznosu od EUR 2 miliona. Nakon izvršene dokapitalizacije, ukupni akcijski kapital banke iznosi EUR 8,5 miliona.

13. Otvaranje prvog predstavništva

Zapad banka je 04.12.2015.godine primila odluku Centralne banke Crne Gore kojom je odobreno otvaranje predstavništva banke u gradu Odesi, Ukrajina.

12. Banka je dostigla vrijednost bilansne sume od EUR 50 miliona

Banka je 03.12.2015.godine dostigla vrijednost bilansne sume od EUR 50 miliona.

11. Banka je odobrila kredit u iznosu od USD 15.430.000 kompaniji UNIPROM NIKSIC

Banka je 07.08.2015.godine odobrila kompaniji Uniprom Niksic kredit u iznosu od USD 15.430.000, sa svrhom plaćanja druge polovine prodajne cijene (EUR 13.980.000) za cjelokupnu imovinu AD Kombinat aluminijuma Podgorica u stečaju.

10. Banka je odobrila prve kredite svojim klijentima

Banka je 30.04.2015.godine odobrila prve kredite klijentima - fizičkim i pravnim licima.

9. Banka otvara račune i vrši platne transakcije

Centralna banka Crne Gore je 17.04.2015.godine zaključila sa Zapad bankom ugovor o pružanju usluga platnih operacija u zemlji.

Osnovom ovog ugovora, Zapad banka je stekla pravo da otvara račune fizičkim i praavnim licima i obavlja sve vrste platnih operacija u zemlji.

Istog dana PJSC Bank Vostok iz Dnipropetrovska, Ukrajna otvorila je Zapad banci korespodentni račun, čime je banka stekla mogućnost da obavlja i međunarodne platne transakcije.

8. Banka je uvrštena u SWIFT-ov direktorijum međunarodnih finansijskih organizacija

SWIFT je 06.04.2015.godine uvrstio banku u svoj direktorijum međunarodnih finansijskih organizacija.  

7. Registracija izvršnih direktora banke

Centralna banka Crne Gore je 19.03.2015.godine odobrila Zapad banci AD Podgorica imenovanje Mladena Rabrenovića, Sava Zivkovića i Aleksandra Kupermana na pozicije izvršnih direktora.

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore izvršio je registraciju imenovanja izvršnih direktora 23.03.2015.godine.

6. Otvoren račun kod Centralne banke Crne Gore

Centralna banka Crne Gore je 19.03.2015.godine otvorila Zapad banci AD Podgorica transakcioni račun broj 907-57001-31

5. BIC dodijeljen od strane SWIFT-a

SWIFT je 10.03.2015.godine dodijelio banci BIC (Bank Identifier Code) ZBCGMEPG.

4. Registracija Zapad banke

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore je 06.03.2015.godine pod brojem 40009448 registrovao Zapad banku AD Podgorica kao pravno lice i akcionarsko društvo, saglasno Zakonu o privrednim društvima.

3. Odluka o emisiji akcija Komisije za hartije od vrijednosti

Komisija za hartije od vrijednostin Crne Gore je 26.02.2015.godine donijela odluku broj 02/10e-2/2-15, kojom je dozvolila Zapad banci eemisiju akcija u ukupnoj vrijednosti od EUR 6,5 miliona, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o hartijama od vrijednosti.

2. Izdata dozvola za rad Zapad banke

Centralna banka Crne Gore je 30.01.2015.godine izdala Zapad banci dozvolu za rad broj O.No.0101-4014/67-3, kojom je odobreno pružanje svih bankarskih usluga saglasno odredbema Zakona o bankama. 

1. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad predat Centralnoj banci Crne Gore

Akcionari banke su 26.11.2014 predali Centralnoj banci Crne Gore zahtjev za izdavanje dozvole za rad Zapad banci.