O Banci

Zapad banka je univerzalna banka koja nudi komercijalne bankarske usluge u Crnoj Gori i u inostranstvu, domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

Vlasnici banke su državljani Ukrajine: Volodymyr Kostelman (76,92% osnivačkog kapitala), Liya Morohovska (14,61%) i Vadym Morohovski (8,46%). 

Banka je otpočela sa radom 21.04.2015.godine, kad su izvršene prve platne transakcije u domaćem i međunarodnom platnom prometu.

Na osnovu odredbi Zakona o bankama, odluka Centralne banke Crne Gore i Statuta, banka je osnovana za obavljanje sljedećih poslova:

 • Primanje novčanih depozita i odobravanje kredita za sopstveni račun
 • Izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza
 • Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.)
 • Izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata
 • Platni promet u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet
 • Finansijski lizing
 • Poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti
 • Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta: stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, finansijskim derivatima
 • Depo poslove
 • Izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja
 • Iznajmljivanje sefova
 • Poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove banke i poslove neposredno povezane sa poslovima te banke, u skladu sa statutom banke

 

Proizvodi banke kreiraju se na osnovu realnih potreba klijenata. Umjesto standardizovanog pristupa potrebama klijenata, banka nastoji da razvije i pruži personalizovane usluge prilagođene specifičnim potrebama klijenata.

Poslovni procesi u banci organizovani su na način da je pružena mogućnost klijentima da svojim sredstvima upravljaju na jednostavan i efikasan način.

Banka vjeruje da su zaposleni jedna od njenih ključnih vrijednosti i garancija ostvarenja deklarisanih poslovnih ciljeva.

Banka je članica Fonda za zaštitu depozita Crne Gore.