Depoziti

Depoziti po viđenju u svim valutama 

Depoziti po viđenju (avista) su novčana sredstva klijenata preduzetnika koja se nalaze kod Banke na njihovim transakcionim računima,sa kojima klijenti imaju pravo da raspolažu u bilo koje vrijeme.

Banka  NE obračunava kamatu na depozite po viđenju.

Oročeni depoziti

Oročeni depoziti su novčana sredstva koja preduzetnici deponuju kod Banke na osnovu ugovora za određeni vremenski period.

Oročeni depozit može da bude ugovoren sa opcijom:

-        isplate kamate mjesečno - u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje mjesečno na posljednji dan u mjesecu  i prenosi na transakcioni račun Deponeta, dok se glavnica isplaćuje istekom perioda oročenja sredstva,na način što se istoj pripisujekamata za period od poslednjeg obračunskog perioda i datuma dospijeća depozita i taj iznos prenosi na transakcioni račun Deponenta;

-        isplate kamate o roku dospijeća - u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje deponentu zajedno sa glavnicom depozita na datum dospijeća depozita  i prenosi na transakcioni račun Deponenta 

Za oba prethodno navedena načina isplate kamate, ugovara se jedna od 3 klauzule, kojom se definiše raspolaganje sredstvima oročenog depozita, i to:

1)     klauzula „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

2)     klauzula „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“ i

3)     klauzula „djelimično razročenje glavnice depozita nakon otplate glavnice kredita“.

Banka je definisala kamate stope na oročene depozite preduzetnika u EUR i USD za iznose oročenih depozita od EUR 500,00 do EUR 50.000,00, kao i za iznose oročenih depozita odUSD 500,00 do USD 50.000,00., i za ročnost depozita na 12, 24 i 36 mjeseci (izuzetak su oročeni depoziti koji su instrument obezbjeđenja po kreditima, garancijama i drugim potraživanjima koji mogu biti različite ročnosti.

Za iznose oročenih depozita preko EUR 50.000,00 i preko USD 50.000,00 uslovi oročenja će biti posebno ugovarani, za svaki pojedinačni slučaj kako za ročnost depozita, tako i za kamatnu stopu.

Za ročnost depozita preko 36 mjeseci, bez obzira na iznos depozita, kamatna stopa biće posebno ugovarana, za svaki pojedinačni slučaj.

Ukoliko postoji klauzula „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“, oročeni depoziti se ne mogu razročiti prije isteka datuma dospijeća depozita.

Ukoliko postoji klauzula „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“, oročeni depozit je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana (od dana podnošenja pisanog Zahtjeva deponenta) i u tom slučajuna povučeni iznos depozitaprimjenjuje se kamatna stopa koja važi na oročene depozite za tu vrstu oročenja i za prethodni kamatni razred i to za period od datuma oročenja do datuma razročenja depozita, dok se na ostatak depozita primjenjuje ugovorena kamatna stopa (npr. depozit je oročen na 24 mjeseca, ukoliko klijent želi da razroči do 20% glavnice depozita prije isteka 12 mjeseci, na iznos depozita koji se prijevremeno povlači primjenjuje se kamatna stopa koja važi na depozite po viđenju, ukoliko želi da razroči do 20% glavnice depozita prije isteka 24 mjeseca, na iznos depozita koji se prijevremeno povlači primjenjuje se kamatna stopa koja važi na depozit ročnosti 12 mjeseci, dok na ostatak depozita, kod kojeg ne postoji mogućnost prijevremenog razročenja (80% glavnice depozita) ostaje kamatna stopa predviđena za ročnost depozita 24 mjeseca).Ukoliko je Banka već izvršila plaćanje ugovorene kamate deponentu na povučeni iznos depozita, glavnica depozita koja se razročava isplaćuje se Klijentu, na način da se ista umanji za iznos razlike između plaćenih kamata po ugovorenoj stopi i kamate koja bi se obračunala  po umanjenoj stopi.

Klauzula „uz djelimično razročenje glavnice depozita nakon otplate glavnice kredita“ postoji u slučaju kad je oročeni depozit vezan kao cash kolateral za kredit, i isti je moguće razročiti na kraju mjeseca ili tokom mjeseca i osloboditi Klijentu iznos depozita koji je jednak iznosu prethodno otplaćene glavnice kredita, pri čemu se mora voditi računa da preostali iznos depozita koji je cash kolateral po kreditu bude jednak iznosu preostale glavnice kredita uvećane za iznos mjesečne kamate po kreditu“. U momentu djelimičnog oslobađanja depozita Klijent ne može da ima dospjelih obaveza po kreditu.

Oročeni depoziti u valuti EUR, sa isplatom kamate mjesečno

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Oročeni depozit u valuti EUR, sa isplatom kamate mjesečno  i sa klauzulom bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Oročeni depozit u valuti EUR, sa isplatom kamate mjesečno isa klauzulomuz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose EUR 500,00 doEUR 50.000,00

za iznose EUR 500,00 do EUR 50.000,00

12

2,20%

2,00%

24

2,60%

2,40%

36

3,10%

2,90%


Oročeni depoziti u valuti USD, sa isplatom kamate mjesečno

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Oročeni depozit u valuti USD, sa isplatom kamate mjesečno  i klauzulom bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Oročeni depozit u valuti USDsa isplatom kamate mjesečno i klauzulom „ uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose USD 500,00 doUSD 50.000,00

za iznose USD 500,00 do USD 50.000,00

12

2,50%

2,30%

24

3,00%

2,80%

36

3,50%

3,30%


Oročeni depoziti u valuti EUR, sa isplatom kamate o roku dospijeća depozita

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita“.

Ročnost

Oročeni depozit u valuti EUR sa isplatomkamate o roku dospijeća depozita  i klauzulom bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Oročeni depozit u valuti EUR sa isplatom kamate o roku dospijeća depozita  i klauzulomuz mogućnost  prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose EUR 500,00 doEUR 50.000,00

za iznose EUR 500,00 do EUR 50.000,00

12

2,40%

2,20%

24

2,80%

2,60%

36

3,20%

3,00%


Oročeni depoziti u valuti USD, sa isplatom kamate o roku dospijeća depozita

Date su 2 opcije:

§  sa klauzulom „bez mogućnosti prijevremenog razročenja“;

§  sa klauzulom „uz mogućnost prijevremenog razročenja“. 

Ročnost

Oročeni depozit u valuti USD sa isplatomkamate o roku dospijeća depozita  i klauzulom bez mogućnosti prijevremenog razročenja“

Oročeni depozit u valuti USD sa isplatom kamate o roku dospijeća depozita  i klauzulomuz mogućnost  prijevremenog razročenja do 20% glavnice depozita

za iznose USD 500,00 doUSD 50.000,00

za iznose USD 500,00 do USD 50.000,00

12

2,60%

2,40%

24

3,10%

2,90%

36

3,60%

3,40%