Finansiranje

Krediti i garancije se odobravaju za sljedeće namjene:

 • Ulaganja u osnovna sredstva – materijalna imovina (zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, sitan inventar), kao i nematerijalna imovina (patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize, razvoj proizvoda ili usluga)
 • Ulaganja u trajna obrtna sredstva - finansiranje tekućih obaveza, koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima klijenta, a odnose se na sirovine, materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, potraživanja od kupaca
 • Refinansiranje obaveza klijenta kod drugih finansijskih institucija.

 

Kratkoročni kreditni proizvodi omogućavaju klijentima da prevaziđu neravnotežu između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja. Služi kao podrška kratkoročnim finansijskim potrebama klijenata, kao što su: plaćanje kratkoročnih obaveza prema dobavljačima, isplatu plata, plaćanje poreza i sl., odnosno finansiranja tekuće likvidnosti. Prema pravilu, iznos overdraft kredita određuje se kao 30% od ukupno ostvarenog prometa na godišnjem nivou, koji je ostvaren posredstvom računa klijenta kod Banke.

Overdraft

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 30.000
 • Period otplate: 1 dan - 12 mjeseci
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 7,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 50% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke, u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva itd.
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00

 

Kratkoročni krediti

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 30.000
 • Period otplate: 1 - 12 mjeseci
 • Grejs period: do 6 mjeseci, kamata se plaća u grejs periodu
 • Način otplate: jednake mjesečne, kvartalne, polugodišnje i nestandardne rate
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 7,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 50% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke, u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva itd.

 

Kratkoročne garancije

 • Tipovi kratkoročnih garancija: tenderske, plative, činidbene, za povraćaj avansa, za obezbjeđenja plaćanja carinskog duga itd.
 • Iznos u EUR: Min 100 – Max 30.000
 • Rok važenja: 1 – 12 mjeseci
 • Naknada za izdavanje garancije (jednokratno): 0.10% (min EUR 50,00) - 2.00% (min EUR 50,00)
 • Periodična naknada za kratkoročne garancije (kvartalno): 0.10% - 2.00%
 • Naknada za konverziju garancije u kredit (u slučaju plaćanja po garanciji), jednokratno: 1.00%
 • Nominalna godišnja kamatna stopa za plaćanje po garanciji (konverzija pale garancije u kredit, na rok od 12 mjeseci, u 12 jednakih mjesečnih rata): 12,00%
 • Obezbjeđenje kredita: Gotovinski kolateral 100%, u mjeri dovoljnoj da obezbijedi otplatu sume glavnice, naknada i redovne kamate.

 

Dugoročni krediti za preduzetnike odobravaju se registrovanim preduzetnicima za sve namjene: za izgradnju i adaptaciju građevinskih objekata, kupovinu osnovnih sredstava, kupovinu opreme, nabavku trajnih obrtnih sredstava i sl.

Dugoročni krediti

 • Iznos u EUR: minimum 1.000, maksimum 50.000
 • Period otplate: 13 - 84 mjeseci
 • Grejs period: do 6 mjeseci, kamata se plaća u grejs periodu
 • Način otplate: jednake mjesečne, kvartalne, polugodišnje i nestandardne rate
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 7,0% - 12%
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.5% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 50% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.
 • Obezbjeđenje kredita: u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta, prema politici kolaterala banke, u zavisnosti od boniteta i kreditne sposobnosti klijenta. Uobičajena sredstva obezbjeđenja su: hipoteka, mjenica, zaloga, jemstva itd.
 • Naknada za uvid u Kreditni registar CBCG, po jednom upitu: EUR 3,50
 • Naknada za mjenicu, u EUR (po primjerku): EUR 2,00

 

Krediti pokriveni cash kolateralom 100%

Proizvod omogućava finansiranje na teret sopstvenih sredstava klijenta ili trećeg lica.

 • Iznos u EUR: minimum 100, bez ograničenja u pogledu maksimuma
 • Period otplate: 1 mjesec - bez ograničenja u pogledu maksimuma
 • Grace period: Shodno dogovoru (kamata se plaća u grejs periodu)
 • Metod obračuna kamate: proporcionalni metod
 • Način otplate: Jednaki mjesečni anuiteti, kvartalne, polugodišne rate, o roku dospijeća (depozit je strukturiran na isti način )
 • Nominalna kamatna stopa na depozit godišnjem nivou (opcija A): Na oročeni depozit: 0.00%, na kredit: 2.00 %
 • Nominalna kamatna stopa na depozit godišnjem nivou (opcija B): Spred između aktivne i pasivne kamatne stope iznosi minimalno 2%. Pasivna kamatna stopa je važeća kamatna stopa definisana aktima banke i kod ove opcije aktivna kamatna stopa se usklađuje u odnosu na pasivnu.
 • Naknada za odobrenje kredita (jednokratno): 0.2% - 2.0%
 • Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita ili otplatu kredita u cjelosti (jednokratno): 0%-2.0%
 • Naknada za odobreni neiskorišćeni iznos kredita (na godišnjem nivou): 1.25%
 • Zatezna kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja: 50% veća od ugovorene redovne kamate, alternativno zakonska zatezna kamata prema Zakonu o visini stope zakonske zatezne kamate.

 

Dugoročne garancije

 • Tipovi dugoročnih garancija: plative, činidbene, za povraćaj avansa, za obezbjeđenja plaćanja carinskog duga itd.
 • Iznos u EUR: Min 100 – Max 50.000
 • Rok važenja: 13 – 60 mjeseci
 • Naknada za izdavanje garancije (jednokratno): 0.10% (min EUR 50,00) - 2.00% (min EUR 50,00)
 • Periodična naknada za kratkoročne garancije (kvartalno): 0.10% - 2.00%
 • Naknada za konverziju garancije u kredit (u slučaju plaćanja po garanciji), jednokratno: 1.00%
 • Nominalna godišnja kamatna stopa za plaćanje po garanciji (konverzija pale garancije u kredit, na rok od 12 mjeseci, u 12 jednakih mjesečnih rata): 12,00%
 • Obezbjeđenje kredita: Gotovinski kolateral 100%, u mjeri dovoljnoj da obezbijedi otplatu sume glavnice, naknada i redovne kamate.