Platni računi

Za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija banka predutetnicima otvara transakcioni račun prema BBAN (Basic Bank Account Number) strukturi, čija se numerička oznaka sastoji od ukupno 18 numeričkih znakova.

Kao numerički znaci koriste se arapski brojevi. Numerička oznaka transakcionog računa sastoji se od tri dijela, i to: 570 - fiksni broj banke; broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolni broj (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u tri dijela utvrđena tim stavom, odvojena crtama, pri čemu se vodeće nule u drugom dijelu mogu izostaviti.

Kontrolni broj izračunava se za niz od 16 cifara (fiksni broj banke i broj transakcionog računa), po međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97. Kontrolni broj se dobija tako što se niz od prvih 16 cifara pomnoži sa 100, dobijeni broj podijeli sa 97, a ostatak oduzme od broja 98. Dobijeni rezultat izražen sa dvije cifre predstavlja kontrolni broj. Ako nema ostatka pri dijeljenju kontrolni broj je 98.

Za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija banka otvaraju transakcioni račun prema IBAN (International Bank Account Number) strukturi, čija se alfanumerička oznaka sastoji od ukupno 22 alfanumerička znaka.

Alfanumerička oznaka transakcionog računa sastoji se od pet djelova, i to: kôda države (dva alfabetska znaka); kontrolnog broja za IBAN strukturu (dva numerička znaka); fiksniog broja baanke (570); broja transakcionog računa (13 numeričkih znakova); kontrolnog broja (dva numerička znaka).

Na pisanim dokumentima transakcioni račun piše se u obliku 22 alfanumerička znaka, formirana u pet grupa od po četiri znaka i jednom grupom od dva znaka odvojene jednim praznim poljem.

Kôd države je ME i predstavlja jedinstvenu identifikacionu oznaku za Crnu Goru, definisanu standardom ISO 3166-1. Kontrolni broj za IBAN strukturu je 25, koji je algoritamski izračunat broj prema međunarodnom standardu ISO 7064, MODUL 97.

Banka otvara transakcione račune na osnovu okvirnog ugovora zaključenog sa preduzetnicima, kojim se regulišu uslovi otvaranja, vođenja i ukidanja transakcionih računa. Pri otvaranju transakcionih računa, banka utvrđuje identitet preduzetnika i sprovedi druge postupke u skladu sa propisima kojim se uređuje sprječavanje pranje novca i finansiranje terorizma.

Okvirni ugovor zaključuje se na osnovu pisanog zahtjeva preduzetnika za otvaranje transakcionog računa, uz koji se podnosi propisana dokumentacija. 

Banka je dužna da izvršene platne transakcije evidentira na nivou pojedinačnog transakcionog, na način da se obezbijedi tačnost evidentiranih podataka.

Zahtjev za otvaranje transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih ili međunarodnih platnih transakcija koji preduzetnik sadrži sljedeće podatke:

 • naziv preduzetnika
 • mjesto - sjedište, adresu i broj telefona
 • djelatnost - predmet poslovanja preduzetnika
 • matični broj preduzetnika
 • pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica ili preduzetnika.

 

Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija:

 • rješenje o registraciji - upisu u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS)
 • obavještenje nadležnog organa o razvrstavanju po djelatnostima
 • akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana
 • popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje
 • akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji
 • ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
 • drugu dokumentaciju koju zahtijeva banka u skladu sa svojom poslovnom politikom.

 

Banka ukida transakcioni račun preduzetniku na osnovu posebnog zahtjeva za ukidanje tog transakcionog računa, a novčana sredstva sa ukinutog transakcionog računa prenose na transakcioni račun naveden u tom zahtjevu.

U slučaju kada se transakcioni račun ukida preduzetniku koji prestaje da postoji kao pravni subjekt, sredstva sa računa koji se ukida mogu se isplatiti u gotovom novcu.

Banka će odbiti zahtjev za ukidanje transakcionog računa preduzetnika koji je blokiran (u postupku prinudne naplate, zbog zabrane raspolaganja i dr.).