Računar štednje

Računar štednje
Iznos u EUR
Period oročenja
Kamatna stopa *
Mjesečna kamata
Ukupna kamata
Porez (9%)
Uk. kamata-porez

* Kamatna stopa se iskazuje kao nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou.

Obračun je indikativan i ne predstavlja ponudu banke za zaključenje ugovora o štednom ulogu.

Za sve štedne uloge preko EUR 50.000 kamatni uslovi se utvrđuju na osnovu sporazuma banke i klijenta.

Polazeći od odredbi Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, porez po proporcionalnoj stopi od 9% obračunava se na sve prihode fizičkih lica po osnovu kamata na štedne uloge.

Na osnovu odredbi ovog zakona, banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore navedeni iznos poreza prije isplate kamate vlasniku štednog uloga.

Depoziti do iznosa od EUR 50.000 zaštićeni su zakonom od strane Fonda za zaštitu depozita Crne Gore.