Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Jedan od glavnih ciljeva banke je da obezbijedi pružanje bankarskih usluga pojedincima i kompanijama – rezidentima i nerezidentima, a posebno: obavljanje domaćih i međunarodnih plaćanja, mjenjačkih poslova, komisionih operacija, trgovačkog finansiranja, kreditiranja, faktoringa i slično. 

Crna Gora je dio Balkanske rute – glavnog trgovinskog koridora kroz kojih se pored ostalog odvijaju i kriminalne aktivnosti kao što su: krijumčarenje droge, trgovina ljudima itd. U državama šireg regiona, prihod od ovih aktivnosti se ponekad „pere“ kroz određene šeme privatnih kompanija, u nekim slučajevima čak i javnih preduzeća.

Jedan od glavnih prioriteta u radu banke (entiteta početnog finansijskog monitoringa) je stvaranje efikasnog internog sistema praćenja transakcija, sa ciljem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodne regulative, pravo Evropske unije i zakoni Crne Gore (Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa podzakonskim aktima) obavezuju banku da izgradi i održava takav sistem, čime će banka doprinijeti ukupnom monitoringu finansijskih transakcija i pružiti pomoć da dio prihoda od kriminalnih aktivnosti, odnosno dio prihoda kojim se finansiraju terorističke aktivnosti, ne završi u legalnim novčanim tokovima u Crnoj Gori ili u inostranstvu.

Banka želi da naglasi da izvršenje platnih transakcija klijenata – posebno nerezidenata – predstavlja značajan izvor njenih prihoda. Na drugoj strani, banka će vrlo temeljito ispitivati sve podatke koji se tiču takvih operacija, sa ciljem da sazna i razumije vlasničku strukture klijenta, karakteristike poslovanja klijenta, kao i potpuno razumijevanje strukture, ciljeva i rezultata pojedinih transakcija a sve u skladu sa glavnim pravilom vezanim za finansijski monitoring – „Upoznaj svog klijenta“.

Za praktičnu primjenu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma banka je donijela odgovarajuće politike, kao i procedure vezane za finansijski monitoring kao i identifikaciju klijenata, a sve u skladu sa zakonima Crne Gore i regulativama Evropske unije koji regulišu ovu oblast. U skladu sa tim, u banci je formiran Odsjek za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, banka je implementirala moderan informacioni sistem, koji je u smislu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma dizajniran za automatizaciju procesa finansijskog monitoringa. Glavne funkcije sistema su: provjera operacija vezanih za finansijsko praćenje, registrovanje informacija o finansijkim transakcijama, održavanje profila klijenata (preduzeća, pojedinci, finansijske institucije...), održavanje i dopunjavanje „crne liste“ pojedinaca i kompanija koji su uključeni u pranje novca i finansiranje terorizma na osnovu podataka iz domaćih i inostranih izvora (Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, OFAC, FATF, INTERPOL).