Etički kodeks

U skladu sa visokim standardma profesionalne etike i poslovne prakse, usvojili smo Etički kodeks. Na bazi njega, uređujemo odnose sa svim stranama u poslu – klijentima, zaposlenima, dobavljačima i cjelokupnom društenom zajednicom.

Etički kodeks je izraz kulture naše Banke, kojeg se pridržavamo u svakodnevnom radu, kroz sve aktivnosti koje obavljamo.

U slučaju nepoštovanja Etičkog kodeksa Banke, molimo Vas da prigovor prijavite na e-mail adresu:
prigovor@zapadbanka.me

Etički kodeks Zapad banke

 1. PREDMET I CILJ ETIČKOG KODEKSA
  Etički kodeks Zapad banke AD Podgorica (u daljem tekstu: Etički kodeks), čini skup standarda, etičkih normi i profesionalnog ponašanja u vršenju poslova kojih su zaposleni u Zapad banci AD Podgorica (u daljem tekstu: zaposleni) dužni da se pridržavaju.Cilj Etičkog kodeksa je unaprjeđenje ponašanja zaposlenih u skladu sa osnovnim moralnim načelima i standardima profesionalnog ponašanja, kao i promocija korporativnih vrijednosti.
 2. PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA
  Zaposleni su dužni da svoj posao obavljaju dosljedno primjenjujući etičke standarde i pravila ponašanja. Zaposleni koji je ovlašćen za odlučivanje u Zapad banci AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) pri donošenju odluka, dužan je da postupa u okviru datog ovlašćenja, rukovodeći se prvenstveno interesom Banke.
 3. UPOTREBA RODNO OSJETLJIVOG JEZIKA
  Izrazi koji se u Etičkom kodeksu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.
 4. NEPRISTRASNOST I POLITIČKA NEUTRALNOST
  Zaposleni je dužan da vrši poslove na nepristrasan način i politički neutralno.
  Zaposlenom je zabranjeno da u službenim prostorijama Banke nosi i/ili ističe obilježja političkih stranaka ili unosi propagandni materijal.
  Zaposleni se može baviti političkom aktivnošću isključivo u svoje ime.
  Zaposlenom je zabranjeno da utiče na političko opredjeljenje drugih zaposlenih u banci.
 5. LIČNI I PROFESIONALNI INTEGRITET
  Banka poštuje pravo zaposlenih na privatnost. Lične informacije o zaposlenima se prikupljaju, obrađuju, koriste i čuvaju samo i jedino u mjeri u kojoj je to potrebno za poštovanje zakonskih i drugih regulativa koje se odnose na zapošljavanje, rad i poreske obaveze.
 6. LOJALNOST, PROFESIONALNOST, LJUBAZNOST I ODGOVORNOST
  Zaposleni je lojalan Banci i poslove vrši odgovorno, čestito i efikasno, prema profesionalnim standardima.U odnosima sa strankama, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, sekretarom i drugim zaposlenima, Zaposleni je dužan da postupa pošteno i sa integritetom i da izvršava svoje dužnosti sa odgovarajućom vještinom, dužnom pažnjom i zalaganjem.Zaposleni je svjestan odgovornosti za povredu radnih obaveza, kao i mogućnosti vođenja sudskih postupaka i kazni.
 7. POSVEĆENOST STRANKAMA – KORISNICIMA USLUGA
  Zaposleni vrši poslove tako da, na zakonom predviđen način, u okviru utvrđenih pravila i postupaka obezbijedi ostvarivanje prava i obaveza stranaka- pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: korisnici usluga). Ukoliko je korisnik usluga nezadovoljan uslugom Banke, zaposleni ga obavještava da može, shodno proceduri Banke, podnijeti prigovor.
 8. POSTUPANJE SA KORISNICIMA USLUGA
 9. U vršenju poslova, u odnosu sa korisnicima usluga, zaposleni:
  - postupa korektno, ljubazno i pristojno, a svoj stav zasniva na objektivnosti, nepristrasnosti i zakonitosti,
  - postupa profesionalno i konstruktivno, pokazujući zaintresovanost i strpljenje, naročito u odnosu sa neukom strankom,
  - pravovremeno, korektno i tačno daje podatke i informacije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  - se rukovodi načelom jednakosti, ne dajući privilegije zavisno od političkih stavova, rasnog, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, ili drugih ličnih osobina i svojstava,
  - poštuje ličnost i dostojanstvo lica - korisnika usluga.
 10. SUKOB INTERESA
  Kada zaposleni ima lični interes zbog kojeg utiče ili može uticati na nepristrasno i objektivno vršenje poslova nastaje konflikt interesa. Ovo pitanje uređeno je Politikom upravljanja sukobom interesa.
 11. VRŠENJE DRUGIH POSLOVA
  Zaposleni ne smije izvan radnog vremena da vrši poslove koji nijesu primjereni ili bi njihovo vršenje ugrozilo ugled i interese Banke. U slučaju kada zaposleni nije u mogućnosti da to sam ocijeni, potrebno je da se, u pisanoj formi, radi dobijanja savjeta, obrati rukovodiocu ili upravnom odboru Banke.
 12. OČUVANJE JAVNOG POVJERENJA
  Zaposleni treba da se ponaša na način da javno povjerenje u nepristrastan i efikasan rad Banke bude očuvano i unaprijeđeno.
  Izvan radnog vremena zaposleni će se uzdržavati od ponašanja koje može imati negativan uticaj na ugled Banke.
 13. PRISTUP INFORMACIJAMA
  Zaposleni je dužan dati tačne i potpune informacije o pitanjima za čije davanje je ovlašćen u okviru poslova koje vrši, osim ako bi se na taj način objelodanio sadržaj dokumenta kome je pristup ograničen u skladu sa zakonom.
  U vršenju poslova zaposleni neće zahtjevati pristup informacijama koje mu nijesu potrebne u poslu, a informacije koje su mu dostupne koristiće na propisani način.
 14. ČUVANJE BANKARSKE TAJNE
  Zaposleni na propisani način čuva podatke, dokumentaciju, informacije i činjenice koje predstavljaju bankarsku tajnu, a koji su mu dostupni u vršenju poslova.
 15. PRIJAVLJIVANJE NEETIČKIH ZAHTJEVA
  Zaposleni koji smatra da se od njega zahtijeva da postupa na način koji je neprimjeren, neetički ili na drugi način nije u skladu sa Etičkim kodeksom, prijaviće takav zahtjev licu odgovornom za praćenje usklađenosti sa propisima ili upravnom odboru Banke, i postupiti u skladu sa zakonom.
  Zaposleni je dužan da prijavi kršenje pravila i principa Etičkog kodeksa od strane drugih zaposlenih.
 16. POKLONI I PONUDE
  Zaposleni ne smije tražiti plaćanje naknade za vršenje poslova za koje plaćanje naknade nije propisano.
  Zaposleni ne smije zahtijevati ili primati poklone, ponuđene koristi, povlastice, ili obezbjeđivati drugu korist za sebe lično, svoju porodicu, bliske rođake, prijatelje ili druga pravna i fizička lica sa kojima ostvaruje privatni, poslovni ili politički kontakt i saradnju.
  Zaposleni ne smije ponuditi ili omogućiti nikakvu povlasticu ili poklon u vezi poslova koje vrši, ukoliko za to nije ovlašćen zakonom, odnosno drugim propisom.
 17. ZAŠTITA IMOVINE I SREDSTAVA
  Zaposleni je dužan da stara o efektivnom i ekonomičnom upravljanju i korišćenju materijalnih i finansijkih sredstava rada koji su mu povjereni u vršenju poslova, kao i sprječavanju njihovog nezakonitog korišćenja.
  Zaposleni treba da se stara o preduzimanju propisanih mjera zaštite povjerenih sredstava rada, opreme i predmeta i za otklanjanje mogućnosti nastanaka materijalne štete u Banci, shodno internom aktu Banke.
 18. RUKOVODILAC SEKTORA - ODJELJENJA
  Rukovodilac sektora odnosno odjeljenja ukazuje na propuste u radu zaposlenog Upravnom odboru i Nadzornom odboru, radi preduzimanja odgovarajuće mjere u odnosu na postupanja koja nijesu u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa.
  Rukovodioci sektora, odjeljenja, Rukovodilac odjeljenja praćenja usklađenosti, sekretar banke i upravni odbor, svojim ličnim ponašanjem daju primjer za pravilno etičko ponašanje.
 19. ODNOS RUKOVODIOCA SEKTORA I ZAPOSLENOG
  Rukovodilac sektora, odjeljenja, u odnosu sa zaposlenima, u vršenju poslova treba da:
  - postupa korektno i čestito, s dužnom pažnjom i poštovanjem zaposlenog,
  - uvažava nepristrasne savjete,
  - pruži zaštitu protiv prijetnji, napada i drugih postupaka koji vrijeđaju integritet zaposlenog,
  - obezbijedi čuvanje privatnosti zaposlenog,
  - se posveti profesionalnoj edukaciji, stručnom usavršavanju, napredovanju, kulturi rada i stalnom poboljšanju socijalnog standarda zaposlenih,
  - obezbijedi postupanje zaposlenog u skladu sa standardima i pravilima Etičkog kodeksa.
 20. POSTUPANJE ZAPOSLENOG PREMA DRUGIM ZAPOSLENIMA
  U postupanju prema drugim zaposlenima u vršenju poslova, zaposleni treba da:
  - obezbijedi potrebnu saradnju,
  - svojim ponašanjem pospješuje radnu atmosferu i korektne odnose,
  - ne ometa odvijanje procesa rada,
  - izbjegava radnje koje uznemiravaju druge zaposlene i koje bi imale štetne posljedice za rad Banke,
  - poštuje lične i druge osobenosti zaposlenih.
 21. POSTUPANJE SA BIVŠIM ZAPOSLENIMA
  U pružanju usluga i pristupu informacijama, zaposleni ne smije pružiti povlašćen pristup licima kojima je prestao radni odnos u Banci.
  Zaposlenom kome je prestao radni odnos u Banci zabranjeno je da se služi službenom dokumentacijom i podacima Banke u periodu od 5 godina, nakon prestanka radnog odnosa u Banci.
 22. ZAPOŠLJAVANJE IZVAN BANKE
  Zaposleni ne smije zloupotrijebiti vršenje poslova radi zapošljavanja izvan Banke.
  Zaposleni ne smije dozvoliti da zapošljavanja izvan Banke izazove kod njega eventualno mogući ili stvarni konflikt interesa, i dužan je da saopšti upravnom odbori ili nadzornom odboru svaku ponudu za zapošljavanje koja bi mogla izazvati konflikt interesa.
  Zaposleni mora odmah da saopšti prihvatanje ponude za zapošljavanje izvan Banke.
 23. ŽIVOTNA I RADNA SREDINA
  Banka se zalaže za aktivnu i dosljednu zaštitu životne i radne sredine, sa ciljem njenog očuvanja za potrebe budućih generacija.
  Zaposleni treba da bude posvećen unaprjeđenju uslova za rad u zdravoj životnoj i radnoj sredini.
 24. PRISTOJNO ODIJEVANJE I PONAŠANJE
  Zaposleni je dužan da pristojnim odijevanjem i ličnim ponašanjem čuva ugled Banke.
 25. POVREDA ETIČKOG KODEKSA
  Zaposleni je disciplinski odgovoran za povredu standarda i pravila Etičkog kodeksa, u skladu sa zakonom.
 26. ZAVRŠNE ODREDBE
  Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine. Danom primjene prestaje da važi Etički kodeks 04.06.2015. godine.
 27. Predsjednik Nadzornog odbora,
  Vadym Morokhovskyy