Ovaj proizvod odobrava se fizičkim licima, kojima je potrebna gotovina za rješavanje trenutnih finansijskih nedostataka, a koji ostvaruju redovne mjesečne prihode.


▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.


▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Iznos u EUR:

Do 100.000,00 EUR


Period otplate:

Do 120 mjeseci


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

4,97% do 9,97% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% (min.EUR 5,00) do 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda


Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)


Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti


Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu;

2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem;


Hipoteka nad nepokretnošću i Polisa osiguranja nepokretnosti (osim za zemljište) od osnovnih oblika šteta vinkulirana u korist Banke

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

20.000,00

30.000,00

Period otplate

120 mjeseci

120 mjeseci

NKS (godišnja)

7,00%

7,00%

Mjesečni anuitet

232,22

348,33

Administrativna naknada 

(trošak obrade kredita, trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u RKR)

207,50

307,50

Ukupan iznos kamate

7.907,90

11.861,98

EKS

7,48%

7,47%

Ukupni troškovi *

8.115,40

12.169,48

Ukupan dug **

28.115,40

42.169,48

* Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za 2 mjenice (EUR 4,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,00).                                                                                                                                                

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

**** U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita, 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi pribavljanja lista nepokretnosti (EUR 5,00), sačinjavanja založne izjave kod notara, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke, kao ni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i sl.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.
  • Kopija lične karte
  • Zahtjev za kredit
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Penzioni ček (opciono)
  • Saglasnost za upit u RKR
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Sudužnika/Jemca (opciono)Administrativna zabrana Klijenta
  • Administrativna zabrana Jemca/Sudužnika (opciono)Izjava o otpremnini (opciono) 
  • Polisa osiguranja imovine