Limit po
transakcionom računu

Finansijske granice su tu da nas inspirišu, ali nikad da nas ograniče

Iznos do max 3 (tri) prosječne neto zarade/penzije/primanja

Realizacija u roku od 24h, od momenta podnošenja kompletne dokumentacije

Period otplate do 24 mjeseca

Reprezentativni primjer
Iznos kredita u EUR
Period otplate
NKS (godišnja)
Mjesečni anuitet
Naknada za odobrenje kredita
Naknada za 2 (dvije) mjenice
Naknada za upit u RKR
Naknada za pribavljanje LN
Naknada za izradu založne izjave
Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu
Ukupan iznos kamate
EKS*
Ukupni troškovi **
Ukupan dug ***

"Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službeni list CG, br. 138/21). EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite. U konkretnom reprezentativnom primjeru, EKS uključuje sljedeće troškove: trošak obrade kredita (EUR 300,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00), upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00), trošak pribavljanja Lista nepokretnosti (EUR 5,00), trošak izrade založne izjave (u konkretnom slučaju EUR 176,66, sa uračunatim pdv-om, u skladu sa zvaničnim Notarskim tarifama); trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu (u konkretnom slučaju EUR 31,50, u skladu sa zvaničnim tarifama).

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice, naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore, trošak pribavljanja Lista nepokretnosti, trošak izrade založne izjave; trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu.

***Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu njegovog odobrenja. Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja procjene od zvaničnog procjenitelja Banke, polise osiguranja imovine - predmeta hipoteke, troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima/potraživanjima, polisa osiguranja predmeta zaloge, troškovi mjenica jemca/sudužnika i sl., ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

Banka zadržava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas