Oročeni depoziti sa mjesečnom isplatom kamate

Siguran način da povećate profitabilnost

Kamatne stope na oročene depozite u EUR i USD valuti

Iznosi oročenih depozita

EUR 500,00 do EUR 200.000,00
USD 500,00 do USD 200.000,00

Ročnost depozita

12, 24 i 36 mjeseci

Oročeni depoziti sa mjesečnom isplatom kamate – u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje mjesečno na posljednji dan u mjesecu i prenosi na transakcioni račun Deponeta, dok se glavnica isplaćuje istekom perioda oročenja sredstva, na način što se istoj pripisuje kamata za period od poslednjeg obračunskog perioda i datuma dospijeća depozita i taj iznos prenosi na transakcioni račun Deponenta;

Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita po isteku, na dan dospijeća, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

OROčeni depoziti sa mjesečnom isplatom kamate u valuti EUR ili USD
Ročnost

Oročeni depozit u valuti EUR, sa isplatom kamate mjesečno

(kamata se isplaćuje mjesečno, glavnica o roku dospijeća)

12 mjeseci
1,80%
24 mjeseci
2,20%
36 mjeseci
2,70%

* Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 200.000,00.

Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, Banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita.

Uslove konkretnih “depozitnih proizvoda moguće je provjeriti na kalkulatoru:

Štedni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke. Na prikazani iznos kamate Banka vrši obračun, obustavu i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica Poreskoj upravi Crne Gore u skladu sa regulativom koja uređuje oporezivanje dohotka fizičkih lica
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas