Akreditiv

Most koji povezuje trgovinske svjetove
Akreditivom se podjednako štite obe strane, uvoznik - kupac i izvoznik - prodavac
Kupac je siguran da će dobiti robu i usluge koje je ugovorio
Prodavac je siguran da će naplatiti ugovorenu robu i usluge

Dokumentarni akreditiv predstavlja jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u međunarodnoj trgovini.

Akreditivom se banka, na zahtjev svog klijenta (nalogodavca), obavezuje, da korisniku akreditiva, sama ili preko korespondentske banke, isplati ugovoreni iznos, nakon što on prezentuje dokumenta kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze. Kao neopoziva obaveza plaćanja ugovorenih obaveza, dokumentarni

Banka izdaje dokumentarne akreditive pravnim licima, kako rezidentima, tako i nerezidentima.

Garancije

Osiguranje kvaliteta,
osnova povjerenja

Ukoliko prodajete, vršite uslugu, učestvujete na tenderu, izvodite radove, kupujete uz avansno plaćanje, projektujete, postavljate novu opremu, preporučujemo da se obezbedite garancijama!

Garancija je instrument obezbjeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu, da će utvrđeni iznos platiti na poziv korisniku garancije, kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili uslugu od strane svog klijenta, za čiji račun banka nastupa.

Nudimo vam mogućnost realizacije više vrsta garancija.

Tenderska garancija

Tenderska garancija je vrsta bankarske garancije, kojom se pokrivaju štete do visine garantnog iznosa, koje bi korisnik garancije (naručilac) imao za slučaj, da učesnik na tenderu, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor ili ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla. Učesnik na tenderu je nalogodavac po garanciji (klijent banke).

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Kontaktirajte nas

Carinska garancija

Carinska garancija je vrsta bankarske garancije, kojom Banka garantuje Upravi carina Crne Gore, redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dadžbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekih od poslova (skladištenje robe, tranzit robe). Carinska garancija se može izdati kao zajednička ili kao pojedinačna. Zajednička garancija se odnosi se na ukupnu vrijednost robe za dati period, dok pojedinačna može da se koristi za samo jedan, određeni uvoz robe.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Kontaktirajte nas

Avansna garancija

Avansna garancija predstavlja bankarsku garanciju, kojom se Banka obavezuje, da će korisniku garancije isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), za slučaj da njegov dužnik (isporučilac roba/usluga/radova) ne ispuni ugovorenu obavezu, za koju je primio avans. Dužnik je u ovom slučaju nalogodavac po garanciji – Klijent banke.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Kontaktirajte nas

Plativa garancija

Plativa garancija je vrsta garancije, kod koje se Banka obavezuje, da će na prvi poziv izvršiti isplatu određene sume novca korisniku garancije, ukoliko nalogodavac, u predviđenom roku, propusti da plati isporučenu robu. Rok važenja ove garancije poklapa se sa rokom plaćanja robe iz osnovnog ugovora.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Kontaktirajte nas

Činidbena garancija

Činidbena garancija je vrsta bankarske garancije, kojom se Banka obavezuje, da će korisniku garancije (investitoru, naručiocu, kupcu) isplatiti garantovani iznos, ukoliko nalogodavac - Klijent banke (davalac usluge, prodavac) ne ispuni svoje ugovorene obaveze.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja

Kontaktirajte nas

Inkaso poslovi

Partnerstvo gdje sigurnost i odgovornost igraju ključnu ulogu
Brzo i efikasno praćenje i plaćanje već izvršenog uvoza/izvoza robe
Sinhronizovanost u plaćanju i prijemu dokumenata
Preporučeno za dugogodišnje poslovne partnere

Inkaso poslovi (poslovi dokumentarne naplate) podrazumevaju otkup dokumenata od strane korisnika koja su predstavljena posredstvom banaka, čime se omogućava brzo i efikasno praćenje i plaćanje već izvršenog uvoza/izvoza robe, uz istovremeni prijem svih neophodnih dokumenta za dalju manipulaciju robom.

Ovaj instrument se preporučuje za poslove sklopljene između dugogodišnjih partnera. Banka, kao medijator, omogućava sinhronizovanost u plaćanju i prijemu dokumenata.

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas