Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita

Vaša investicija u sigurnost

Iznos do 200.000 EUR

Period otplate do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je fiksna.

Naknada za odobrenje kredita je jednokratna.

Reprezentativni primjer
Iznos kredita u EUR
60.000,00
Period otplate
120 mjeseci
NKS (godišnja)
4,97%
Mjesečni anuitet
635,51
Naknada za odobrenje kredita
600,00
Naknada za 2 (dvije) mjenice
4,00
Naknada za upit u RKR
3,00
Naknada za pribavljanje LN
5,00
Naknada za izradu založne izjave
254,10
Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu
31,50
Ukupan iznos kamate
16.376,10
EKS*
5,43%
Ukupni troškovi **
17.273,70
Ukupan dug ***
77.273,70

* Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate kredita.

"** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita (0,00%)), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi pribavljanja lista nepokretnosti (EUR 5,00), sačinjavanja založne izjave kod notara, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke, polise osiguranja života (opciono), kao ni eventualni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, a koje je klijent dužan da plati, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobrenje kredita, kao što su: troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i dr.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas