Ukoliko želite da pojednostavite i objedinite svoje kredite, onda je kredit za refinansiranje obaveza proizvod koji je stvoren za vas. Tu možete kombinovati:

• Refinansiranje kredita

• Kupovina automobila

• Adaptacija stambenog prostora

• Adaptacija i dogradnja turističkih kapaciteta (ako je fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti)

• Adaptacija poslovnog prostora (ukoliko fizičko lice izdaje prostor pa ima prihode po tom osnovu

• Ostalo


▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.


▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Iznos u EUR:

Do 200.000,00 EUR


Period otplate:

Do 120 mjeseci


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

4,97% do 9,97% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% (min.EUR 5,00) do 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda


Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)


Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti


Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu;

2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem;

Hipoteka nad nepokretnošću i Polisa osiguranja nepokretnosti (osim za zemljište)  od osnovnih oblika šteta vinkulirana u korist Banke

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

50.000,00

20.000,00

Period otplate

120 mjeseci

84 mjeseca

NKS (godišnja)

6,50%

7,00%

Mjesečni anuitet

567,74

301,85

Administrativna naknada 

(trošak obrade kredita, trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u RKR)

507,50

207,50

Ukupan iznos kamate

18.226,48

5.397,88

EKS

6,94%

7,57

Ukupni troškovi *

18.733,98

5.605,38

Ukupan dug **

68.733,98

26.605,38

* Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za 2 mjenice (EUR 4,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,00).

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.

**** U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita, 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi pribavljanja lista nepokretnosti (EUR 5,00), sačinjavanja založne izjave kod notara, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću, kao ni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i sl.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.
 • Kopija lične karte
 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Penzioni ček (opciono)
 • Faktura, Ugovor, Predugovor, Potvrda o stanju duga - iznosa predmeta refinansiranja i dr.
 • Saglasnost za upit u RKR
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Sudužnika/Jemca (opciono)
 • Administrativna zabrana Klijenta
 • Administrativna zabrana Jemca/Sudužnika (opciono)
 • Izjava o otpremnini (opciono)
 • Polisa osiguranja imovine