Namjenski kredit obezbijeđen hipotekom

Otključajte svoje želje

Iznos do 200.000 EUR

Period otplate do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je fiksna.

Naknada za odobrenje kredita je jednokratna.

Reprezentativni primjer
Iznos kredita u EUR
50.000,00
Period otplate
120 mjeseci
NKS (godišnja)
5,97%
Mjesečni anuitet
554,35
Naknada za odobrenje kredita
500,00
Naknada za 2 (dvije) mjenice
4,00
Naknada za upit u RKR
3,00
Naknada za pribavljanje LN
5,00
Naknada za izradu založne izjave
254,10
Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu
31,50
Ukupan iznos kamate
16.636,37
EKS*
6,51%
Ukupni troškovi **
17.433,97
Ukupan dug ***
67.433,97

"Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službeni list CG, br. 138/21). EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite. U konkretnom reprezentativnom primjeru, EKS uključuje sljedeće troškove: trošak obrade kredita (EUR 300,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00), upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00), trošak pribavljanja Lista nepokretnosti (EUR 5,00), trošak izrade založne izjave (u konkretnom slučaju EUR 176,66, sa uračunatim pdv-om, u skladu sa zvaničnim Notarskim tarifama); trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu (u konkretnom slučaju EUR 31,50, u skladu sa zvaničnim tarifama).

**Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice, naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore, trošak pribavljanja Lista nepokretnosti, trošak izrade založne izjave; trošak takse za Upravu za katastar i državnu imovinu.

***Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu njegovog odobrenja. Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobravanje kredita, kao što su: troškovi pribavljanja procjene od zvaničnog procjenitelja Banke, polise osiguranja imovine - predmeta hipoteke, troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima/potraživanjima, polisa osiguranja predmeta zaloge, troškovi mjenica jemca/sudužnika i sl., ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

Banka zadržava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas