Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospijeća

Bezbjedno, pouzdano, po najvećim kamatama u Crnoj Gori

Kamatne stope na oročene depozite u EUR i USD valuti

Iznosi oročenih depozita

EUR 500,00 do EUR 200.000,00
USD 500,00 do USD 200.000,00

Ročnost depozita

12, 13, 24 i 36 mjeseci

Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospijeća - u ovom slučaju kamata na oročeni depozit se obračunava i isplaćuje Deponentu zajedno sa glavnicom depozita na datum dospijeća depozita i prenosi na transakcioni račun Deponenta.

Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti Depozita na poslednji dan u mjesecu, prenosom neto kamate na transakcioni račun Deponenta kod Banke, nakon izvršenog umanjenja za iznos za iznos poreza po odbitku – za nerezidentna pravna lica, koji je Banka dužna da plati u ime i za račun Deponenta, u skladu sa skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospijeća u valuti EUR ili USD
Ročnost

Oročeni depozit u valuti EUR, sa isplatom kamate o roku dospijeća

(kamata se isplaćuje na datum dospijeća depozita)

12 mjeseci
2,00%
13 mjeseci
2,10%
24 mjeseci
2,40%
36 mjeseci
2,80%

* Za ročnost depozita preko 36 mjeseci kamatna stopa posebno se ugovara, za svaki pojedinačni slučaj, kao i za iznose depozita preko EUR 200.000,00.

Prilikom isplate kamate na štednju fizičkih lica, Banka je dužna da obračuna, obustavi i prenese Poreskoj upravi Crne Gore iznos poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. Depoziti klijenata kod banke zaštićeni su shodno Zakonu o zaštiti depozita.

Uslove konkretnih “depozitnih proizvoda moguće je provjeriti na kalkulatoru:

Štedni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke. Na prikazani iznos kamate Banka vrši obračun, obustavu i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica Poreskoj upravi Crne Gore u skladu sa regulativom koja uređuje oporezivanje dohotka fizičkih lica
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas