Riječ je o namjenskom kreditu kod kojeg se isplata sredstava kredita vrši se prenosom sa računa korisnika kredita na račun prodavca po profakturi, fakturi, predugovoru o kupoprodaji, ugovoru o kupoprodaji.

Starost vozila u momentu dospijeća posljednjeg anuiteta ne može prelaziti 6 godina.

Novac se ne može prenositi na račun fizičkog lica.

 

▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci. 

▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Iznos u EUR:

Do 50.000,00 EUR


Period otplate:

Od 1 – 72 mjeseca


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

Od 4,97% do 9,97% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada, kreditnog razreda i % učešća.


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% (min.EUR 5,00) do 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda i % učešća.


Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)


Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti


Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu

2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem

Zaloga nad automobilom, Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist Banke

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

20.000,00

30.000,00

Period otplate

72 mjeseca

72 mjeseca

Učešće (procentualno - od iznosa fakture)

20%

30%

NKS (godišnja)

6,00%

5,00%

Mjesečni anuitet

331,46

348,33

Administrativna naknada 

(trošak obrade kredita, trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u RKR)

107,50

7,50

Ukupan iznos kamate

3.897,72

4.827,63

EKS

6,36%

5,12%

Ukupni troškovi *

4.005,22

4.835,13

Ukupan dug **

24.005,22

34.835,13

* Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za 2 mjenice (EUR 4,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,00).

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.

**** U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita, 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi upisa zaloge nad pokretnim stvarima, polise osiguranja predmeta zaloge, kao ni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.
 • Kopija lične karte
 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Penzioni ček (opciono)
 • Faktura, Predračun
 • Saglasnost za upit u RKR
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Jemca/Sudužnika (opciono)
 • Administrativna zabrana Klijenta
 • Administrativna zabrana Jemca/Sudužnika (opciono)
 • Izjava o otpremnini (opciono)
 • Polisa osiguranja vozila