Kredit za refinansiranje obaveza

Objedinite sve vaše rate po kreditima u jednu

Iznos do 25.000 EUR

Realizacija u roku od 24h, od momenta podnošenja kompletne dokumentacije

Period otplate do 96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je fiksna.

Naknada za odobrenje kredita je jednokratna.

Reprezentativni primjer
Iznos kredita u EUR
Period otplate
-
NKS (godišnja)
-
Mjesečni anuitet
-
Naknada za odobrenje kredita
-
Naknada za 2 (dvije) mjenice
-
Naknada za upit u RKR
-
Naknada za pribavljanje LN
-
Naknada za izradu založne izjave
-
Trošak takse za upis u registar Uprave za katastar i državnu imovinu
-
Ukupan iznos kamate
-
EKS*
-
Ukupni troškovi **
-
Ukupan dug ***
-

* Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate kredita.

"** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita (0,00%)), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi pribavljanja lista nepokretnosti (EUR 5,00), sačinjavanja založne izjave kod notara, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke, polise osiguranja života (opciono), kao ni eventualni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, a koje je klijent dužan da plati, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobrenje kredita, kao što su: troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i dr.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Kreditni kalkulator


Napomena: Kalkulator služi samo u informativne svrhe. Podaci o kreditu su promjenljivi u zavisnosti od boniteta klijenta. Za više informacija posjetite filijalu Zapad Banke
Da zakažete sastanak ili saznate više detalja
Kontaktirajte nas