Riječ je o nenamjenskom kreditu, pogodnom za realizaciju različitih potreba naših klijenata.


▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.


▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije zatvara ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Iznos u EUR:

do 25.000,00 EUR

 

Period otplate:

1 – 96 mjeseci

 

Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

5,47% do 9,47% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.

 

Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% (min.EUR 5,00) do 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda

 

Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)

 

Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti

 

Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.

 

Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu

2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

10.000,00

20.000,00

Period otplate

84 mjeseca

84 mjeseca

NKS (godišnja)

7,00%

7,00%

Mjesečni anuitet

150,93

301,85

Administrativna naknada 

(trošak obrade kredita, trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u RKR)

107,50

207,50

Ukupan iznos kamate

2.698,81

5.397,88

EKS

7,56%

7,57%

Ukupni troškovi *

2.806,31

5.605,38

Ukupan dug **

12.806,31

26.605,38

*Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;
 
** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za 2 mjenice (EUR 4,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,00).
 
*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

**** U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi obrade kredita - 1,00%,  2 (dvije) mjenice (EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore EUR 3,00).U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je pribavljanje tog instrumenta uslov za odobrenje kredita.

***** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.
 • Kopija lične karte
 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Penzioni ček (opciono)
 • Potvrda o stanju duga - iznosa predmeta refinansiranja i dr.
 • Saglasnost za upit u RKR
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje Jemca/Sudužnika (opciono)
 • Administrativna zabrana Klijenta
 • Administrativna zabrana Jemca/Sudužnika (opciono)
 • Izjava o otpremnini (opciono)