Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Jedan od glavnih ciljeva banke je da obezbijedi pružanje bankarskih usluga pojedincima i kompanijama – rezidentima i nerezidentima, a posebno: obavljanje domaćih i međunarodnih plaćanja, mjenjačkih poslova, komisionih operacija, trgovačkog finansiranja, kreditiranja, faktoringa i slično.Crna Gora je dio Balkanske rute – glavnog trgovinskog koridora, kroz kojih se, pored ostalog, odvijaju i kriminalne aktivnosti, kao što su: krijumčarenje droge, trgovina ljudima itd. U državama šireg regiona, prihodi od ovih aktivnosti se ponekad „peru“ kroz određene sheme privatnih kompanija, u nekim slučajevima čak i javnih preduzeća.

Jedan od glavnih prioriteta u radu banke, je stvaranje efikasnog internog sistema praćenja transakcija, sa ciljem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodne regulative, pravo Evropske unije i zakoni Crne Gore (Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa podzakonskim aktima), obavezuju banku da izgradi i održava takav sistem, čime će banka doprinijeti ukupnom monitoringu finansijskih transakcija i pružiti pomoć da dio prihoda od kriminalnih aktivnosti, odnosno dio prihoda kojima se finansiraju terorističke aktivnosti, ne završi u legalnim novčanim tokovima u Crnoj Gori ili u inostranstvu.

Banka želi da naglasi da izvršenje platnih transakcija klijenata – posebno nerezidenata – predstavlja značajan izvor njenih prihoda. Sa druge strane, banka vrlo temeljno ispituje sve podatke koji se tiču takvih operacija, sa ciljem da razumije i utvrdi vlasničku strukture klijenta, karakteristike poslovanja klijenta, kao i potpuno razumijevanje strukture, ciljeva i rezultata pojedinih transakcija, a sve u skladu sa glavnim pravilom vezanim za finansijski monitoring – „Upoznaj svog klijenta“.

Za praktičnu primjenu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, banka je donijela odgovarajuće programe i procedure u vezi sa identifikacijom i praćenjem poslovnog odnosa klijenata, a sve u skladu sa zakonima Crne Gore i regulativama Evropske unije, koji regulišu ovu oblast. U skladu sa tim, u banci je formirano Odjeljenje za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, banka je implementirala moderan informacioni sistem, koji je, u smislu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, dizajniran za automatizaciju procesa finansijskog monitoringa, kao i monitoringa sa aspekta restriktivnih mjera.

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma