Ovaj proizvod odobrava se fizičkim licima, kojima je potrebna gotovina za rješavanje trenutnih finansijskih nedostataka, a koji ostvaruju redovne mjesečne prihode. 

Iznos u EUR:

Do EUR 25.000,00


Period otplate:

Do 96 mjeseci


Nominalna  kamatna stopa na godišnjem nivou:

5,47% do 9,47% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda.


Naknada za odobrenje kredita (jednokratno)

0,10% (min.EUR 5,00) do 2,50% u zavisnosti od grupe kojoj Klijent pripada i kreditnog razreda


Grejs period:

Do 1 mjeseca (kamata se plaća u grejs periodu)


Način otplate:

Jednaki mjesečni anuiteti


Naknada za prijevremenu  djelimičnu otplatu kredita ili zatvaranje kredita u cjelosti (jednokratno)

U skladu sa Zakonom o potrošačkim kreditima.


Instrumenti obezbjeđenja:

Administrativna zabrana i/ ili Trajni nalog za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu. 2 (dvije) mjenice sa mjeničnim ovlašćenjem.

▪ Kredit može biti odobren kreditno sposobnim zajmotražiocima, koji su primili najmanje jednu platu/penziju posredstvom transakcionog računa u Zapad banci.


▪ Kreditno sposobnog zajmotražioca predstavlja klijent koji je u mogućnosti da sa polovinom plate/penzije izmiruje ukupne mjesečne obaveze, uključujući i anuitet kredita za koji aplicira.

Reprezentativni primjer

Iznos kredita u EUR

5.000,00

15.000,00

Period otplate

60 mjeseci

84 mjeseca

NKS (godišnja)

7,00%

7,00%

Mjesečni anuitet

99,01

226,39

Administrativna naknada

 (trošak obrade kredita, trošak 2 (dvije)  mjenice, trošak za upit u RKR)

57,50

157,50

Ukupan iznos kamate

950,82

4.048,31

EKS

7,74%

7,57%

Ukupni troškovi *

1.008,32

4.205,81

Ukupan dug **

6.008,32

19.205,81

*Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita, odnosno ukupne rashode Banke nastale u vezi sa isplatama Klijentu po osnovu (eventualno) primljenog depozita. Obračun se vrši na način da se diskontovani novčani prilivi izjednačavaju sa diskontovanim novčanim odlivima koji se odnose na kredite i primljene depozite;
 
** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita (1,00%), naknade za 2 mjenice (EUR 4,00) i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore (EUR 3,00).        
                                         
*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  
 
****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita - 1,00%,  2 (dvije) mjenice (EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore EUR 3,00). U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je pribavljanje tog instrumenta uslov za odobrenje kredita.
 
***** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.
  • Kopija lične karte
  • Zahtjev za kredit
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Saglasnost za upit u RKR
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Klijenta
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje Jemca/Sudužnika (opciono)
  • Administrativna zabrana Klijenta
  • Administrativna zabrana Jemca/Sudužnika (opciono)
  • Izjava o otpremnini (opciono)
  • Penzioni ček (opciono)