Ukoliko prodajete, vršite uslugu, učestvujete na tenderu, izvodite radove, kupujete uz avansno plaćanje, projektujete, postavljate novu opremu, preporučujemo da se obezbedite garancijama!


Garancija je instrument obezbjeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu, da će utvrđeni iznos platiti na poziv korisniku garancije, kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili uslugu od strane svog klijenta, za čiji račun banka nastupa.

 

Nudimo vam mogućnost realizacije više vrsta garancija.

 

Da zakažete sastanak ili saznate više detalja:

  Tenderska garancija je vrsta bankarske garancije, kojom se pokrivaju štete do visine garantnog iznosa, koje bi korisnik garancije (naručilac) imao za slučaj, da učesnik na tenderu, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor ili ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla. Učesnik na tenderu je nalogodavac po garanciji (klijent banke).

   Carinska garancija je vrsta bankarske garancije, kojom Banka garantuje Upravi carina Crne Gore, redovno izmirenje obaveza po osnovu akciza, poreza, carinskog duga i ostalih dadžbina od strane klijenta, a u zavisnosti od carinskog procesa. Ove garancije se mogu koristiti i kao obezbjeđenje plaćanja nekih od poslova (skladištenje robe, tranzit robe). Carinska garancija se može izdati kao zajednička ili kao pojedinačna. Zajednička garancija se odnosi se na ukupnu vrijednost robe za dati period, dok pojedinačna može da se koristi za samo jedan, određeni uvoz robe.

    Avansna garancija predstavlja bankarsku garanciju, kojom se Banka obavezuje, da će korisniku garancije isplatiti određeni iznos novca (datog avansa), za slučaj da njegov dužnik (isporučilac roba/usluga/radova) ne ispuni ugovorenu obavezu, za koju je primio avans. Dužnik je u ovom slučaju nalogodavac po garanciji – Klijent banke.

    Plativa garancija je vrsta garancije, kod koje se Banka obavezuje, da će na prvi poziv izvršiti isplatu određene sume novca korisniku garancije, ukoliko nalogodavac, u predviđenom roku, propusti da plati isporučenu robu. Rok važenja ove garancije poklapa se sa rokom plaćanja robe iz osnovnog ugovora.

    Činidbena garancija je vrsta bankarske garancije, kojom se Banka obavezuje, da će korisniku garancije (investitoru, naručiocu, kupcu) isplatiti garantovani iznos, ukoliko nalogodavac - Klijent banke (davalac usluge, prodavac) ne ispuni svoje ugovorene obaveze.