Radno vrijeme tokom praznika

Tokom praznika neradni dani Zapad banke bice:
- srijeda 1. maj, cetvrtak 2. maj, petak 3. maj, i ponedjeljak 6.maj.

Zapad Banka

No items found.
Stambeni  krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita - akcija
Max. Iznos odobrenja - EUR 200.000,00;
Nominalna kamatna stopa - 4,97% fiksna;
Rok - 120 mjeseci (10 godina);
Naknada - 0,00%.
Napomena: Proizvod namijenjen klijentima sa primanjima do EUR 1.000,00
Uslovi  odobrenja kredita
Stari  uslovi
Novi  uslovi
Iznos kredita u EUR
50,000.00
50,000.00
Period  otplate u mjesecima
120
120
NKS  (godišnja)
5.97
4.97
Mjesečni  anuitet
554.35
529.59
Administrativna  naknada (trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u  RKR)
507,00
7.00
Ukupan  iznos kamate
16,522.00
13,550.80
EKS *
6.38
5.09
Ukupni  troškovi **
17.029.00
13,557.80
Ukupan dug ***
67.029.00
63,557.80

*Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate kredita.

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 mjenice i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.

****  U konkretnom reprezentativnom primjerku EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita - 0,00%, (EUR 0,00), 2 (dvije) mjenice ( EUR 4,00) i upit u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore (EUR 3,00).
U prezentovanom iznosu EKS nijesu uključeni troškovi pribavljanja lista nepokretnosti (EUR 5,00), sačinjavanja založne izjave kod notara, polise osiguranja imovine nad nepokretnošću - predmetom hipoteke, polise osiguranja života (opciono), kao ni eventualni troškovi mjenica jemca/sudužnika, ukoliko je njihovo pribavljanje uslov za odobrenje kredita.

***** Pored navedenih troškova, u EKS mogu ući i drugi troškovi koji se odnose na dodatne instrumente obezbjeđenja, a koje je klijent dužan da plati, ukoliko je pribavljanje tih instrumenata uslov za odobrenje kredita, kao što su: troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima, potraživanjima, polise osiguranja predmeta zaloge i dr.

****** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

******* Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: info@zapadbanka.me, telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenim Filijalama u Podgorici, Nuikšiću, Budvi ili Kotoru.

Krediti  za refinansiranje - akcija
Max. Iznos odobrenja - EUR 20.000,00;
Nominalna kamatna stopa - 6,97% fiksna;
Rok - 96 mjeseci (8 godina);
Naknada - 0,50%.
Napomena: Namjensko korišćenje sredstava, u visini od najmanje 80% odobrenog iznosa - refinansiranje kreditnih obaveza, kod drugih banaka, finansijskih institucija, dok ostatak, do punog odobrenog iznosa kredita, može biti korišćen nenamjenski.
Uslovi  odobrenja kredita
Stari  uslovi
Novi  uslovi
Iznos kredita u EUR
20,000.00
20,000.00
Period  otplate u mjesecima
96
96
NKS  (godišnja)
8.46
6.97
Mjesečni  anuitet
287.43
272.38
Administrativna  naknada (trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u  RKR)
207.00
7.00
Ukupan  iznos kamate
7,593.28
6,148.48
EKS *
9.11
7.36
Ukupni  troškovi **
7,800,28
6,255.48
Ukupan dug ***
27,800,28
26,255.48

*Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita.

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 (dvije) mjenice  i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

****  U konkretnom reprezentativnom primjeru EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita - 0,50% (EUR 100,00),  2 (dvije) mjenice (EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore EUR 3,00).

***** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

****** Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: info@zapadbanka.me, telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenim Filijalama u Podgorici, Nikšiću, Budvi ili Kotoru.

Max. Iznos odobrenja - EUR 10.000,00;
Nominalna kamatna stopa - 7,97% fiksna;
Rok - 72 mjeseca (6 godina);
Naknada - 0,50%.
Napomena: Zapad banka je i prethodno odobravala kredite penzionerima, prema određenim uslovima, ali nije imala konkretan kreditni proizvod namijenjen pomenutoj kategoriji klijenata, koji je i kreiran, u skladu sa inicijativom CBCG, a koji će  klijentima - penzionerima biti ponuđen prema povoljnijim uslovima.
Uslovi  odobrenja kredita
Stari  uslovi
Novi  uslovi
Iznos kredita u EUR
10,000.00
10,000.00
Period  otplate u mjesecima
72
72
NKS  (godišnja)
9.31
7.97
Mjesečni  anuitet
181.80
175.19
Administrativna  naknada (trošak 2 (dvije) mjenice, trošak za upit u  RKR)
107.00
7.00
Ukupan  iznos kamate
3,089.60
2,613,68
EKS *
10.15%
8.50%
Ukupni  troškovi **
3,196.60
2,670,68
Ukupan dug ***
13,196.60
12,670,68

*Def: Efektivna kamatna stopa" ili "EKS" predstavlja realno primijenjenu kamatnu stopu dobijenu metodologijom koja je propisana Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite.  EKS iskazuje ukupne prihode koje Banka naplaćuje od Klijenta prilikom odobravanja i tokom otplate Kredita.

** Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cjelokupan period otplate kredita, naknade za obradu kredita, naknade za 2 (dvije) mjenice  i naknade za upit u Kreditni registar Centralne Banke Crne Gore.

*** Ukupan dug podrazumijeva iznos odobrenog kredita, uvećan za ukupne troškove po osnovu odobrenja kreditnog aranžmana.  

****  U konkretnom reprezentativnom primjeru EKS uključuje Administrativnu naknadu (troškovi - obrade kredita - 0,50% (EUR 50,00), 2 (dvije) mjenice (EUR 4,00) i upita u Kreditni registar Centranlne Banke Crne Gore EUR 3,00).

***** Banka zadražava pravo na alternativna sredstva obezbjeđenja, za koje ocijeni da su prihvatljivi i u skladu sa njenom poslovnom politikom.

****** Za više informacija, kontaktirati Banku posredstvom e-maila: info@zapadbanka.me, telefona +382 69 0000 ili  posjetom njenim Filijalama u Podgorici, Nikšiću, Budvi ili Kotoru.

Ostale novosti